Публикации / Law of Time

Обръщение към Планетарните Земни Кинове

Размер на шрифта: a a a

Ин Лакеш!

Това е Обръщението на Червената Кралица/ Стефани Саут/ към всички Планетарни Земни Кинове.

Призоваваме всички, които приеха Посланието на Новото Време, да се присъединят към общото молитвено бдение – церемония на 19 ден от Слънчевата Луна (91 кин) в 21:00 българско време/ 25 март 2011 година- петък/.

………………………………………………………………………………

Скъпи Планетарни Кинове,

Аз пиша това писмо, за да съобщя, че Валум Вотан - Хосе Аргуелес напусна тази Планета на 17 ден от Слънчевата Луна (23 март 2011 година), кин 89- Червена Спектрална Луна, в 6:10 сутринта (той се е родил по същото време в 1939 година – година на Червената Спектрална Луна).

След непродължително боледуване той си замина. Ние молим всички, които го обичаха, синхронно да проведем молитвено бдение или церемония в негова памет на обед по Тихоокеанско време (21:00 по София) на 19 ден от Слънчевата Луна, кин 91/ 25 март 2011 година. Изпратете му своите молитви, светлина и благословения за подкрепа в по- нататъшното пътешествие на неговия дух, а също така визуализирайте Дъговия Мост и Завръщането на Светлината!

Червена Спектрална Луна (9-ти слънчев печат, 11 тон – 9.11)
Аз разтварям, за да изчиствам,
Освобождавайки потока.
Аз отпечатвам преобразуването на Изначалната Вода със
Спектралн
ия тон на освобождението.
Аз съм воден от собствената си удвоена сила.

На 17 ден от Слънчевата Луна започна 13 уинал: « Да се освободим от всяка двусмисленост и да достигнем състояние на трансцедентност».

Обърнете внимание, че Хосе - Вотан си тръгна точно 58 дни след своя 72-ри рожден ден. Кин 58 – Бяло Ритмично Огледало – това е датата на реинкарнация, изписана на капака на гробницата на Пакал Вотан. Между рождения кин на Хосе – Вотан (11 кин) и кина на отпътуването му (89 кин) има точно 78 дни. Числото 78 (6х13) е сумата от тоновете на Ясните Знаци от капака на гробницата на Пакал Вотан. Забележете: няколко Луни преди това в Паленке беше затворен и запечатан капакът на гробницата на Пакал Вотан – ясен знак.

Посланието, което той ме помоли да предам на Планетарните Кинове се състои в това, че сега всичко е отговорност на тези, които са чули Посланието. Предстои да се извърши още много работа. Той ме помоли да кажа на всички Планетарни Кинове: «ВСИЧКО Е СЪВЪРШЕНО!!! ОБИЧАЙТЕ СЕ ВСИЧКИ. Не изпитвайте ненавист. Бог благославя всички».

Сега той ще помага за Завършването на Цикъла от другата страна на завесата.

«Времето на моето идване беше съвършено. Съвършена беше мисията ми. Съвършено беше времето на моето заминаване. Съвършено е времето на откриване на моето Пророчество».

Телектонон, 11:67

Изпращам на всички своята любов в това скръбно (heartbreaking) – и все пак удивително –  време!

С любов, Червената Кралица, Стефани, кин 185.

……………………………………………………………..

Dear Planetary Kin,

I am writing to inform you that Valum Votan/Jose Arguelles departed this Planet on Solar Moon 17 (March 23), Red Spectral Moon, at 6:10 a.m (the exact same time that he was born in 1939 in the Red Spectral Moon year).

After a short illness, he slipped away in complete peace. We are asking for those who loved him to hold a synchronized vigil and/or ceremony on his behalf at noon (Pacific standard time) on Solar Moon 19, Kin 91. Send him your prayers, light and blessings to continue his spirit journey - and also visualize the rainbow bridge and the Return of Light.

Red Spectral Moon (solar seal 9, tone 11 - 9.11)

I dissolve in order to purify
Releasing flow
I seal the process of universal water
With the spectral tone of liberation
I am guided by my own power doubled.

Solar Moon 17 began vinal 13: Closing the equivocating part and entering a trance.

Note that he departed 58 days after his 72nd birthday. Kin 58-White Rhythmic Mirror-is the excarnation date on the tomb lid of Pacal Votan. Between his (Jose/Votan's) birth kin (11) and his death kin (89) there are 78 days. 78 (6 x 13) is the sum of the tones of the clear signs on the tomb of Pacal Votan.  Note: the tomb lid of Pacal Votan was closed and sealed a few moons ago in Palenque, a clear sign.

The message that he wanted me to convey to kin is that everything is now the responsibility of the people who have heard the message. There is much work to be done. He said to tell all kin: "EVERYTHING IS PERFECT!!!  Love everyone. Hate no one. God bless everyone."  He will now be assisting the closing of the cycle from the other side of the veil.

"Perfect was my time of coming. Perfect was my mission. Perfect was the time of my going. Perfect is the discovery of my prophecy ."  Telektonon 11.67

I extend all of my love to everyone in this most heartbreaking (but miraculous) time,

Love Red Queen/Stephanie/Kin 185

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.