Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Господарите на Кармата

Прераждането

Размер на шрифта: a a a

Отричането на прераждането е основната причи­на за обществения и нравствения упадък на западната култура. Отричането сваля отговорността за човеш­ките действия и омаловажава силата на личния избор и съзнанието за място в универсалния план. То уни­щожава усещането за ред във Вселената и за много хора отрича вярата им в божественото начало. Постулатът "Прави на другите..." няма почти никакъв сми­съл без задължителното допълнение "каквото дадеш, това ще получиш". И няма почти никакъв смисъл без уточнението, че вие ще го получите. Тъй като смъртта се възприема като спускане на последната завеса за душата, бягството от смъртта се превръща във вър­ховна цел, която често прекрачва границите на съст­раданието и здравия разум. Човешките решения, пот­ребности и действия остават без обяснение и отговорности, ако пре­раждането не се взима под внимание.

Там, където няма вяра в безсмъртието на душата, липсва уважение към живота и Земята. Хората и жи­вотните се смятат за заменими, както и природните ресурси на планетата. И тъй като смъртта в края на толкова краткия живот изглежда окончателния завър­шек, няма нужда да пазим тропическите гори, да за­щитаваме застрашените от изчезване видове, да тър­сим неизчерпаеми алтернативни горива или да се противопоставяме на унищожаването на озоновия слой. За сравнение, индианците имат обичая да про­веряват действията си според последиците им до седмото поколение напред. Колко ли живи хора ще има след седем поколения, за да видят резултатите?

Хората, които не вярват в прераждането, постъп­ват безскрупулно, стига да могат да се измъкнат в момента. Ако няма непосредствени последици, значи са успели. Но как биха изглеждали нещата, ако вере­сиите се плащат в следващ живот? Ами ако смъртта не е краят, а душата продължава да съществува във вечността? Ами ако смъртта на увреденото или изха­бено тяло е благословия, осигуряваща ново и здраво тяло? Ами ако някой ден ни се наложи да живеем на Земята, която сега опустошаваме (или съхраняваме)? Ами ако ни се наложи да изживеем на свой ред проя­веното към другите насилие и непочтеност (или бла­городство и честност), или жестокостта (или закрила­та) към животните? Ами ако всичко, което човек прави на или за другите, добро или лошо, се връща и проя­вява в собствения му живот? Ами ако всяка неизцелена травма трябва в края на краищата да се излекува със състрадание? Всичко това е точно така.

Прераждането било централна доктрина в ранно­то юдейство и християнство и е изконно за всички източни религии, исляма, будизма и индуизма и за повечето африкански и индиански племена. Концепцията е изкоренена от юдаизма и католицизма през V, век. Юдеите сметнали, че е твърде сложна и неразби­раема за масите, но езотеричните кабалисти и досега вярват в нея. Католическата църква я премахва от своя канон през 553 г. н. е. и я обявява за ерес през 1274 и 1439 година, в опит да увеличи зависимостта на хората: от политическата власт и авторитета на Църквата. Заменят я с блажения рай за послушните вярващи и с ужасния ад за грешниците и свободомислещите - и двете са изопачения на индуистките и будистките представи, които Исус е познавал. Но въпреки, че идеята за прераждането е потискана векове наред, проведеното през 80-те години на XX век проу­чване на Галъп показва, че 29 процента от анкетира­ните англичани и американци вярват в прераждането и кармата. Като се има предвид влиянието на Ню Ейдж материалите и опитът на хората, които четат литература за миналите животи и се подлагат на регресия, тази цифра със сигурност се е увеличила.

Последователите на Уика открай време вярват в прераждането и кармата като централна концепция в религията на Богинята. В космологията на Богинята жизнената сила се определя като придвижване по една непрестанна спирала на раждане, живот, смърт и пре­раждане. След смъртта човек се ражда отново, също както Земята разцъфтява отново след безплодието на зимата. Раждането е пътуване от детството през зре­лостта до смъртта, а смъртта е преход към период на почивка, последван от ново прераждане и започването на нов цикъл. Щом всички сме искрици от жизнената сила на Богинята, това, което се случва на планетата, се случва на всеки човек, който живее на нея. Ние умираме и се раждаме много пъти.

Тази концепция предлага утеха и увереност в съ­ществуването на универсален план. Краткият човешки живот не дава възможност за пълно разбиране какво означава да бъдеш човек, пълно познание за единст­вото на живота като цяло, докато поредицата от инкарнации позволява завършване на уроците. Смисъ­лът на живота е да научим какво е да бъдеш в тяло, какво е да си човек във всеки един аспект на живота, положителен и отрицателен. Ние трябва да изживеем всички неща, да се научим да живеем от различни ъгли, докато опитаме всичко. Както хората в инкарнация съзряват с течение на възрастта и опита, така и душите съзряват и израстват с разнообразието и уро­ците на многобройните си животи. Карма е механизмът, който свързва всички животи на човека и изготвя учебния план за всяка душа. Всеки трябва да изживее поне един живот като майка, баща и дете. Всеки трябва да води съществувания в охолство и бедност, в добро здраве и белязани от болест или недъг, на власт и безправие, животи, пълни с любов, и животи, лишени от нея.

Всеки човек се е инкарнирал във всички раси и във всички точки на света. За да научим урока на взаимозависимостта, всеки един от нас си има духовен спътник, партньор през всички или през повечето живо­ти. И двамата партньори ще съществуват и като мъже, и като жени, и ще имат хетеросексуални, лесбийски и хомосексуални взаимоотношения помежду си. Необхо­димо е поне веднъж да изживеем негативен или престъ­пен живот, за да видим какво е усещането. И всички сме ставали жертва на лошо отношение, за да се научим на състрадание към другите.

Длъжни сме да се научим на честност, състрада­ние, любов към себе си и към другите и на уважение към животните и Земята. Всяка инкарнация изисква да служим на хората или на планетата и колкото повече еволюират душите, толкова по-значима става тази служба, за да се превърне в смисъла на всяка инкар­нация. Еволюцията на душата е учебната програма, а животът е учебното заведение. Всеки живот е поред­ният клас. Когато обучението завърши, на душите им се предлага избора да се върнат, за да помагат на другите, или да останат в състоянието между животи­те като водачи на въплътените. Тези, които се връщат, се наричат бодхисатви и много от тях са инкарнирани на Земята сега. За да се постигне това съвършенство, цялата карма трябва да се изчисти и излекува, всички уроци във всякакви роли трябва да са научени, а душа­та трябва да еволюира до осъзнаването, че целият живот е едно цяло. Осъзнаването на всичко постигна­то и на онова, което остава да бъде постигнато, е централен фактор в реинкарнацията и в условията на всяко прераждане.

Откъде знаем всичко това? Малките деца често пазят спомени от последните си минали животи и говорят за тях, докато възрастните не се намесят. На много хора има се случва да имат сънища или дежа вю, проблясъци от минали времена, често отключени при посещение на мястото, където е протекъл този предишен живот. Възможно е да изпитват необяснимо привличане към дадено място или епоха и да познават интуитивно култура, която никога не са изучавали или посещавали. Възможно е да се почувствате силно привлечени, отблъснати или дори изплашени от чо­век, с когото току-що сте се запознали, без никакво рационално обяснение от този живот. Влюбените чес­то имат усещането, че и преди са били заедно. Въз­можно е животът ви да е белязан от фобии, възникнали без никаква логична причина. Но те могат да се окажат съвсем обясними, когато се разкрият травмите от минал живот. Хората, които се учат да медитират или се развиват психически по друг начин, понякога виж­дат спонтанни образи на приятели, врагове или си­туации от минали съществувания.

Хипнозата отвори вратите към контролираното изследване на миналия живот още с първия популярно документиран случай през 1954 година, когато Мори Бърнстейн регресира Вирджиния Тигю в нейния ми­нал живот като Брайди Мърфи, живяла в Ирландия през XIX век. Книгата, която Бърнстейн издаде скоро след това, породи много спорове, както и откритието на хипно- и психотерапевтите, че регресията лекува най-различни фобии и заболявания. Често е достатъч­но човек да проследи в хипнотична регресия източни­ка на оплакването си в минал живот, за да се освободи от проблема. Вече са известни много случаи на излекуване на психически отклонения, заболявания, фобии и проблемни взаимоотношения. Въпреки че повечето старомодни психотерапевти избягват регресията като лечебен метод, много други я използват успешно, а трети се убеждават в ползата от нея, наблюдавайки многобройните доказателства. Тези открития поста­виха началото на кармичното лечение.

През последните няколко десетилетия хипнозата и медитацията проведоха подробно проучване в ес­теството на миналите животи, състоянието между животите, реинкарнацията и кармата. Достъпът до повече преводи на будистки и индуистки текстове разпалиха любопитството на хората да научат повече и да открият истината за себе си. Вече излизат книги, чиито автори са преживели състояния, близки до смъртта, които са променили живота им. Хората ис­кат да знаят кои са от гледна точка на това кои са били преди. Малцина остават разочаровани, след като опи­тат регресия в минал живот. Познанието е повратно - щом разберете, че сте били тук и преди, много пъти, животът и смъртта придобиват нов смисъл и се изяс­няват много дотогава необясними неща.

Не е трудно човек сам да научи миналото си. Много книги описват принципите на самохипнозата и медитативни техники за регресия, но съществува и по-лесен начин. Процесът започва с основно медитативно състо­яние. Отделете си половин час спокойствие, когато ни­кой няма да ви прекъсва, и изключете телефона. Седнете удобно на пода или на стол с права облегалка в затъмнена или осветена със свещи стая. Не е задължително да заемате поза лотос; ръцете и краката не бива да са кръстосани, а тялото трябва да се чувства удобно, но  да не е прекалено отпуснато, за да не заспите. Можете да изградите кръг за защита или просто да помолите в проучването ви да участват само енергиите на най-доброто. Поемете няколко бавни, дълбоки вдишвания и успокойте тялото и мислите си.

Когато се почувствате в покой, помолете да разго­варяте с Господарите (можете да ги наричате и Ангели­те) на Кармата. Ще доловите деликатно присъствие, визуално или като усещане или звук. Отнасяйте се към тези Същества с огромно уважение, защото те са упра­вителите на нашата карма и на многобройните ни инкарнации. Поискайте да ви покажат минал живот, който е свързан с настоящия, например с някакво затруднение, което изпитвате сега. Постарайте се да седите спокойно с изчистен, притихнал ум, за да приемете постъпващите впечатления. Възможно е да видите картини или да получите информация като звуци, телесни изживявания или по друг начин. Възможно е да разберете или да не разберете показваното; помолете за повече яснота, ако желаете. Ако показаното ви се струва травмиращо, мо­жете да поискате да го "гледате като на кино", без да изпитвате сътресение или болка. Ако видяното ви изг­лежда негативно, можете да помолите Господарите на Кармата да излекувате ситуацията или живота и да изцелите влиянието им върху настоящия ви живот.

Когато видите каквото ви трябва, благодарете на Господарите на Кармата и се върнете в сегашното. Може да поискате да видите повече от един живот по време на медитацията, но отначало е най-добре да се ограничите само до един. По-късно ще имате много материал за размисъл, дори само при една инкарна­ция, особено ако дотогава не сте се занимавали с предишните си животи. След медитацията е възможно да постъпят още впечатления от показания живот - проблясъци, сънища или "просто увереност". Госпо­дарите на Кармата обикновено подбират такъв минал живот, който се нуждае от лечение, а настоящото ви положение изисква да го прегледате и да ги помолите за изцеление. Можете да повтаряте тази медитация всеки ден, за да научите повече за миналите си инкарнации, за Акашовите записи на вашата душа. Във всички случаи, при които ситуацията е негативна и травматична, се обръщайте към Господарите на Кармата с молба да я излекувате. Разбирането ви кой сте като душа на духовното пътуване ще нарасне значи­телно.

След като прегледате известен брой животи, ще добиете ясна представа за типичния им модел. Въз­можно е например да осъзнаете, че сте изживели няколко предишни съществувания с настоящия ви партньор и че повечето от тях се отличават със същите трудни взаимоотношения, които ви мъчат сега. Въз­можно е да сте бедни или потиснати в този живот и да научите, че често сте били бедни и потиснати в пре­дишните си животи. Когато си дадете сметка за ти­пичния модел, постарайте се да го излекувате. Прове­дете гореописаната медитация, като този път помоли­те Господарите на Кармата да ви покажат живота, в който е възникнал този типичен модел. Може да ви покажат живот, който не сте виждали досега, или пък вече видян, но под нов ъгъл. Когато разберете как изначалната ситуация е породила типичния модел, можете да помолите Господарите на Кармата да излекуват както живота-първоизточник, така и типичния модел. Те ще ви дадат знак дали това е възможно да се направи в дадения момент. Благодарете им и се върнете към настоящето.

В следващите глави ще се спра по-подробно на използването на този процес за пълно кармично изцеление и освобождение. Засега е важно да научите, че сте имали много предишни животи, и да добиете представа как са изглеждали някои от тях. Освен това може да пожелаете да научите повече за раждането и смъртта и какво представлява съществуването между животите. Чудесно упражнение е да помолите Госпо­дарите на Кармата да ви покажат спокойна смърт в някой от предишните ви животи. Ще се изненадате колко прекрасен и нетравмиращ е процесът на смърт­та. Ако решите да го направите, помолете да "гледате като на кино", без болка и сътресение. В друга меди­тация можете да помолите да ви отведат в състояни­ето между животите. Когато завършите тези изслед­вания, вие вече няма да се страхувате от смъртта или прераждането.

Ами ако поискате да видите бъдещи животи? В повечето случаи това е трудно и обикновено не се насърчава. Миналото и настоящето определят хода на бъдещето. Вече наученото е излишно да се повтаря, а вие все още учите в този живот. Израстването през всеки ден от този живот променя бъдещите ви инкарнации, а видяното днес може да се промени до утре и със сигурност ще се промени до края на настоящата инкарнация. Ако все още се интересувате от прогре­сията в бъдещ живот, направете горната медитация, но първо попитайте Господарите на Кармата дали е уместно да ви покажат бъдещ живот. Ако те ви дадат знак за обратното, откажете се. Никога не влизайте в спор с тях. Ако ви покажат бъдещ живот, да е урок, който трябва да научите сега, за да се предпазите от по-нататъшни трудности. Отнесете се сериозно към урока и свършете нужната работа.

Животните също имат душа, която еволюира, и карма, която трябва да се лекува. Ако имате куче или котка, които обичате, можете да поискате да видите някой от предишните им животи. Положете нежно ръце върху притихналия или заспал любимец и поис­кайте да разговаряте с Господарите на Кармата. Помолете да ви покажат някой минал живот на животно­то, който е свързан с настоящия. Възможно е да се изненадате от откритието, че вашият сегашен любимец ви е съпътствал в друго тяло в миналото, в тази или в друга инкарнация. Животното също може да е имало травмиращи животи, които се нуждаят от лече­ние. Когато видите ситуацията, вашият любимец сиг­урно ще даде знак, че и той го вижда, ще стане неспо­коен и дори може да заскимти. Помолете Господарите на Кармата да изцелят всички преживявания на наси­лие или травма за животното в инкарнацията, когато са се случили, и последиците им в живота сега. С регресията започва работата върху вашата карма и нейното лечение. Карма може да се определи като натрупаните от миналите животи уроци и по-специално онези недовършени уроци, които сте се съгла­сили да овладеете и осъществите в настоящата инкарнация. За да започнете да лекувате кармата, трябва да се запознаете с идеята за реинкарнацията, със собствените ви минали животи и с Господарите на Кармата. Следва по-подробна информация за естеството на тези уроци, как действат те и как можете да ги излекувате, а също и как да работите с Господарите (или Ангелите) на Кармата, които направляват учебните процеси в живота ни.

От книгите на Даян Стейн

МНЕНИЯ

mud4eto каза на 03.10.2011 г. 19:58 ч.

like it!

Greenthumb каза на 04.10.2011 г. 11:08 ч.

Like it so very much!

billy_dzen каза на 04.10.2011 г. 11:58 ч.

Аболютно вярно и на място !
Само дето не мисля, че е необходимо да се поства половин книга.
Началото беше много силно и достатъчно да разбера посланието. Натаъък нещата се разводняват и в един момент взех да се оттегчавам (предполагам и с други е така). Важен е онзи импулс, който ти докосва душата (знанието на тялото при Кастанеда) ... а нататъка допълните разяснения в повечето случаи развалят нещата, защото човек започва да разсъждава ...а когато започне да разсъждава прекалено много - се отдалечава от съществените неща.

ivger0707 каза на 04.10.2011 г. 19:59 ч.

Всичко си е съвсем на място! Благодаря! Достигането на алфа ниво се използва в практиките на д-р Робърт Стоун в "Живот без граници - 10 лесни стъпки за успех и щастие ", а сега можем да научим и още нещо, което да ни направи по-добри и осъзнати.


Живот без граници - 10 лесни стъпки за успех и щастие
д-р Робърт Стоун

ruminagr каза на 05.10.2011 г. 15:43 ч.

zdraveite!Izviniavam se che pisha tuk,no imam nujda ot pomosht.Savsem nova sam,a imam ogromnoto jelania da moga da boravia s tozi kalendar.kade moga da nameria informacia?Mola Vi pomagaite!I imaite vpredvid kato za chovek koito zapochva ot nachalo.Blagodaria!

sladkish4e каза на 11.01.2012 г. 17:20 ч.

Хареса ми. Правила съм го, но с друга техника.

Vaseto каза на 13.01.2012 г. 21:33 ч.

Ще споделиш ли каква

malkata_rusalka каза на 30.05.2012 г. 11:51 ч.

zdraveite, az sashto sam vijdala smartta si v minal jivot, no to stana incidentno... slojno e da se obiasni. Mislia, che kogato chovek e v opasnost da napravi neshto, s koeto da se narani, i vremeto na smartta mu oshte ne e doshlo, se namesvat Angelite ili Angelat.. ne znam koe ot dvete. Pokazva ti kakvo se e sluchilo v minal jivot, ako si napravil sashtata greshka, i te pita - sega, kogato vijdash kakvo si napravil, iskash li da go povtorish? S men se sluchi tova. Pojelavam na vsichki parvo da ne povtariat stari greshki, a ako tragnat da go praviat, da ima podobna blagotvorna namesa v tiahna polza. Na men tova mi spasi jivota.

Vaseto каза на 01.06.2012 г. 12:08 ч.

Значи са те навестили Господарите на Кармата и са ти показали грешките от миналите инкарнации

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.