Публикации / Закон за Времето

260 ПОСТУЛАТА на ЗАКОНА за ВРЕМЕТО - Въведение

Размер на шрифта: a a a

1. За ВЕЛИКИЯ ЦИКЪЛ на ВРЕМЕТО от КАЛЕНДАРА на МАИТЕ

Календарът на 13- те Луни не само отразява в себе си свойствата на Закона за Времето,  но отразява също така и свойствата на Абсолютния Закон за Сътворение на Материята.

На тази рисунка е показано, върховете от 1-8 отразяват Плана на материализация на Обекта, връх 9 отразява етапа на формиране на ВЕЛИКИЯ ПРЕДЕЛ, а връх 10 отразява Майчинския аспект на Плана на Сътворението. С този План завършва процесът на "вътреутробната" еволюция на Материята и Обекта се проявява вече на « друго» ниво ( духовно).

Постулатите на Закона за Времето са посочени в книгата на Хосе и Лойдин Аргуелес "Тринадесетте Луни в движение".

Постулатите са приложими към всички страни на Битието.
Особеността на ВЕЛИКИТЕ ЦИКЛИ на ВРЕМЕТО по майянския календар се свързва с 3-те «Колела - Кръга» и последователното им съотношение 8 : 13 : 20

Числото 8 отразява Закона за Материализацията на Плана на Сътворението. Спиралата в центъра символизира процеса на разгръщане на Материализирания Обект във ВЕЛИКИЯ ПРЕДЕЛ и прехода към новата степен на еволюция на Времето.
Числото 13 непосредствено отразява Абсолютния Закон на Плана на Сътворението на Материята, а числото 20 отразява най-външния времеви цикъл на Календара на ВРЕМЕТО.

В основата на Календара на ВРЕМЕТО стои свещения календар ЦОЛКИН

Допълнителна информация за свойствата на този уникален Календар можете да намерите в САЙТА НИ.

Този календар съдържа 260 клетки (20 реда и 13 стълба). Забележете, че редовете и стълбовете на матрицата на календара са в съответствие със Закона за Куба и се явяват ортогонални един на друг.

Всяка клетка и всеки ред от свещения календар имат свой собствен смисъл и се отразяват с използване на съответните символи.

Тази рисунка помага за по- доброто разбиране на природата на числото 5

Тука е показана схемата на Закона за Куба и ориентацията на базисните вектори  във върховете на Куба. Да напомним, че в съответствие с Единния Закон за Еволюцията за бинарните отношения, прехода от един връх към друг се осъществява чрез обръщане на всички базисни вектори на 90 градуса. От тази рисунка може да се разбере, че резултантния вектор ("спин"- триграмата) винаги е насочен по главния диагонал към центъра на Куба.

Затова всеки път, когато завършва "кръстния ход" и се формира тетрада, възниква необходимост от създаване на четириъгълна пирамида. И тя се създава, отбелязвайки основата за формиране на подобна пирамида, но вече взаимнодопълваща. На рисунката тези пирамиди не са оцветени, но в техните основи лежат съответно триграмите с кафяв и син цвят.  Когато формирането на втората пирамида завърши, по обратния ход в центъра на куба възниква ВЕЛИКИЯ ПРЕДЕЛ на тези две пирамиди. Техните върхове образуват монада (с външна или с вътрешна двойнственост).  При възникване на монада с външна двойнственост възниква Майчинският  аспект на Плана на Сътворението - 10 План на Сътворението. При  раждане на монада с вътрешна двойнственост, върховете на четириъгълните пирамиди "се сливат" и възниква ВЕЛИКИЯТ ПРЕДЕЛ на Куба на Закона (9-я връх на Куба).

2. ЗА ДУХОВНОТО ЗАВЕЩАНИЕ на ПЪРВООТКРИВАТЕЛЯ на ДИНАМИКАТА на ВРЕМЕТО 

Даденото завещание е  преведено с малки съкращения от книгата на  Хосе и Лойдин Аргуелес "Тринадесетте Луни в движение".

Откриването на Закона за Времето, в периода от 1989-1996 г., определя хода на научното развитие през новото хилядолетие. Текста на «Дина­мика на Времето», се състои от 260 постулата- пълно логическо и математическо изложение на това откритие и негово следствие. Подобно на «Новият Органон» на Бекон и «Размисли» на Декарт, послужили за фундамент на пространствената физика в последните четиристотин години, «Динамика на Времето» създава основата на истинската наука за времето.

Тази наука съвсем скоро ще заеме подобаващото место в съвремената наука. Усвояването на «Динамика на Времето» ще убеди човечеството, че отговора на неразрешимите проблеми на съвремената физика е в радиосониката — физиката на четвъртото измерение. Науката не е нищо друго, освен познание.

Науката за тримерното пространство, непознаваща Закона за Времето породи техносферата и доведеде биосферата до деградация. Разбира се, този процес, колкото и да беше пагубен, имаше своя висш смисъл. Откриването на Закона за Времето е велик водораздел и критерий за еволюцията на нашата планета, на нейната биосфера и всички живи същества. От едната страна на тази стена е сферата на космическото безсъзнателно; от другата - сферата на космическото съзнание.

Критерий за принадлежност към втората от тях е знанието за Закона за Времето. Науката за Закона за Времето е знание, което е основано на висока духовна технология, толкова нова и непривична сега, колкото е бил автомобилът три века назад. Докато формулата на Закона за Времето, Т(Е)=Изкуство не стане приемлива и ясна за всички, силата на времето ще се възприема изключително интуитивно. Цивилизацията на древните маи е била основана с това велико знание.

Културата на този загадъчен народ  е била преднамерено унищожена по време на завоеванията в Америка, за да се изтрият всички пътища към науката за времето - великото съкровище на човечеството.Човешкото упорство в стремежа към истината се намира извън сферата на неговия контрол; по- точно, то е насочено нагоре. На първооткривателя на майянската календарна система са били нужни 40 години упорит труд за разбиране на това знание. Този Закон е толкова значим, както закона за гравитацията или теорията на относителността. Времето не е нищо друго освен процес за целенасочено подреждане на пространството, така и знанието за Закона за Времето разгръща пред човешкия дух реални форми, достъпни за претворяване в живота. Само тогава всичко сътворено от човека ще бъде неизмеримо дълговечно, както плодовете на пространствените закони. 

Несъмнено, откриването на Закона за Времето е знамение на великата промяна в науката и критерий за преоценка на всички човешки цености. Законът за Времето, като отражение на принципа на еволюцията, безкрайно разширява сферата на съзнание и границите на човешкото разбиране. С това откритие завършва епохата на господство на материята, обозначавайки себе си за връх на еволюцията. Ние встъпваме в новата епоха на духовно и ментално развитие, което предстои да смени безплодните илюзии. Като резултат от задълбоченото разбиране на могъществото на Закона за Времето ще стане пълно и незабавно преобразуване на цялата наша цивилизация, с радикално нов подход към скалата на човешките цености.

Целта на «Динамика на Времето» е, да се даде адекватен математически фундамент и рамка на новата ценностна скала, която да послужи най- малко на седем бъдещи поколе­ния. Плодовете на новата наука ще ни помогнат в  пълнота да подобрим техносферата, да възродим биосферата и да се инициира нейния преход към ноосферата. Новите поколения ще са проводници на великата  галактическа култура на Земята.

Същността на тази нова четиримерна галактическа култура е в отваряне на достъпа към духовното знание по пътя на разбиране природата на собствения холон.

Холон — това е четиримерна цялост на нашата «душа» и разум, който толкова дълго пренебрегваха скептиците-материалисти. В недалечното бъдеще  играта на небесните хармоники, движеща холона ще измести познатата ни наука и религиозните форми. Този процес, основан на доброто познаване на принципите на четиримерната математика, отново ще информира и направлява силата на разума, придобита от човека. Ще настъпи истински разцвет на радиосоническите технологии. Известно е, че еволюцията на автомобила, този «шедьовър» на приложната механика е било предшествано от откриване на принципа на парния котел, на основата на който е бил създаден двигателя с вътрешно горене. По аналогия, телепатичното създаване на средствата за преместване във времето е немислимо без усвояване на изкуството на сензорната телепортация. По такъв начин, в сферата на радиалните проециращи геометри ни предстои сериозна работа по подбор на небесни хармоник с цел преместване във времето на самосъзнателната биологи­чна единица - човека.

Постулатите на «Динамика на Времето» са предназначени за практическо използване, и то веднага. Тяхната основа е Календарът на Тринадесетте Луни, разделящи слънчевата година на 13 x28 дни, плюс един Ден-извън-Времето. Хармонията на пропорциите на биологичния цикъл на човешкия организъм и слънчевите орбити са неоспорим факт. Тези хармонични редове са напълно разгърнати и обяснени със Закона за Времето, набора «"Дриймспел", Пътешествието  на Кораба на Времето "Земя-2013"», а също и учебника по технология на телепатията — «Телектонон на Пакал Вотан».

Доколкото този инструментариум вече е достъпен на човечеството, влизането в науката на четиримерното време е облекчено. Трудът «Възходяща Земя, Илюстрован трактат за Закона, определящ Целите» е още един верен спътник по пътя. Това е учебник на новото хилядолетие, разкриващ трите първични ориентира на четвъртото измерение. Още една страна на новото разбиране за времето - книгата «Зов на Пакал Вотан - Трактат за времето, написан от гледна точка на самото време», първичен математически подход към изучаване на небесните хармоники.

Законът за Времето и неговите 260 постулата установяват нов критерий за оценка на всички сфери на човешките дела: мярка за тяхното съответствие с космическия синхронен ред. Абсолютно новото възприятие за реалността, благодарение на съзнателното приложение на Закона за Времето, постепенно ще преоделее илюзорността на методите и инструментите на тримерната наука.

Самият факт на откриването на Закона за Времето е метатезис, завършващ класическата концепция на историческия процес: тезис-антитеза-синтез. В това триединство, тезисът съответства на предисторическата фаза, антитезата - на историята, а постисторическото бъдеще е техният синтез.

Всеки от тях е част от по- висшата, по - всеобхватната цел на метатезиса. Метатезисът - това е принципът на Закона за Времето, и съзнателно приетата от човечеството възможност за преобразуване на тримерната ценностна скала в четиримерна. Формата на изразяване на Динамиката на Времето е математическите функции на код 0-19.  Техния базис е радиалната матрица на двадесетичната ма­тематика на четвъртото измерение. Топографската форма на този код съдържа във вид на целочислени пропорции цялата пълнота на знанията за четиримерното време. Двадесетте нива на Динамиката на Времето, управлявани от кода 0-19, в съчетание с тринадесетте степени на Вълновия Модул на Времето съставят формата на 260- те постулата. Този текст е холографски «конспект» на матрицата, състояща се от 260-части с честотата на Закона за Времето (13/20), разстила пред човечеството стълба в небето за възход на човешката мъдрост, съгласно божествената воля и план, и в съответствие с принципите на математиката и науката.

Съгласно радиалния принцип на разгръщане на синхронните нива на времето, всички истински откровения се потвърждават едно от друго. Кодът 0-19 е фундамент на честотния диапазон на галактическо­то време 13/20. Забележете, че структурата на финалното и окончателно откровение на Всевишния Бог в Корана също е основана на числото 19, венец на този код. През 1968-1981 г. Рашид Калиф разкрил «код 19-ти» като базис на Корана и открил, че това число е «Божи печат», поддържащо единството на  структурния модел и математическите форми. Независимо от това, дали за тези тънкости е знаел самия Мохамед, Коранът със своята мъдрост и заповеди е единствената книга, необходима на човечеството за автономен живот. Разбира се, за да се достигне такава автономия, е възможно само в Царството на Времето.

Законът за Времето не може да стане критерий за бъдещи ценности  и източник на знания и мъдрост, ако не се прилага в съгласие с Божествената воля.

Текстът на «Динамика на Времето» е добре предварително да се усвои и осъзнае и тогава да се пристъпи към неговото практическо приложение. Жизнено важно е цялостното разбиране на логиката на «Динамика на Времето». Не бързайте  - всичко с времето си! Препоръчително е да усвоявате текста на «Динамика на Времето» не повече от един раздел на ден, в ритъм с 20-дневните цикли. Всеки цикъл започва от 0 (Слънце) до 19 (Буря). Перезареждането на кристала на Телектонон (самозарядната «батерия» на код 0-19) ще задава ритъма на вашето изследване. Нека то преминава паралелно с изучаването на «Телектонон на Пакал Вотан, Говорещият Камък на Пророчеството»! Изучаването и практиката на «Динамика на Времето» ще помогне за чистото и надеждно изцеление на сърцата, душите и пробудените умове.

Следват 260-те ПОСТУЛАТИ на ДИНАМИКАТА на ВРЕМЕТО

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.