Публикации / СИНХРОНОТРОН

Холономен приемник

Размер на шрифта: a a a

Приложение на Холономния приемник в Синхронотрон
за местоположението на кодовете на матрица 441.

Названието на графиката, за да бъдем точни е "Приложение на Холономния приемник в Синхронотрон за местоположението на кодовете на матрица 441." Както е видно от заглавието, холономния приемник се явява средство за приложение на 441-те кода за психо-развитие на седмата сфера и новия еволюционен орган на възприятия – холономния приемник.

Холономно приемащата графика е диаграмна плака или холографски нано-чип на новия, развиващ се екстрасензорен орган, на седмата умствената сфера на радиалното съзнание. Организирането на този нано-чип се основава именно на фракталността на универсалното време, на матрицата 441. Графиката ще си отпечата телепатично в холономния приемник (ХП) като акт на самостоятелна еволюция. Произхода й е в лъчистите кодове на Звездния Съвет от Сириус и активирането им в ноосферата на Земята.

Всеки, който практикува ежедневно упражненията на Синхронотрон може да стартира процеса на телепатично отпечатване на Холономния приемник. ХП по същество е хипер сетивен орган на трансцендентност. Това е фрактална програма на оригиналната многоизмерна космическа матрица. Чрез активирането й в себе си, ние можем да се научим да възприемаме цялостта радиално чрез преустройство на психосензорните си и етерни възприятия.

Въпреки че се очаква ХП да се проектира като телепатичен нано-чип в самия център на мазолестото тяло, неговата структура отговаря и се проектира върху двете мозъчни полукълба. Имайте предвид обаче, че когато поглеждаме към графичната матрица на ХП, то е като да гледаш в огледалото: дясната страна на мозъка е от ляво, а лявата страна на мозъка е от дясната страна, докато задната част на мозъка или горната част на главата са в  предната част и в основата на главата.

Когато проучвате внимателно ХП, можете да видите, че графиката е разделена на четири квадранта и девет измерения на времето. Четирите външни измерения на времето се определят лесно от тринадесетте единици, които се маркират от четирите краища на цялата матрица, като в средата е 7-мата единица - точно в 4-те ъгъла. Сините линии, прокарани в блоковете от 1 до 13, определят четирите външни измерения на времето. Другите пет размери се определят лесно, като линиите се продължат и свържат с противоположните страни.

Четирите пространствени квадранта следват последователността на четирите външни измерения на времето, така, че първи квадрант е в горния ляв ъгъл на графиката, а вторият е в горния десен ъгъл, третият е в долния ляв ъгъл и четвъртият квадрант е долу вдясно. Квадрантите се идентифицират като съдържащи четирите магистърски програми на четирите хипер-плазми: алфа-алфа в първи квадрант, бета-алфа в втори квадрант, алфа-бета в трети квадрант и бета-бета в четвърти квадрант.

11-те вертикални и 11-те хоризонтални редове, определящи четирите квадранта са такива, че всеки от четирите радиални измерения на времето се разпределя така: 5-то в лявата страна- 1 и 3 квадрант, 6-то в дясната страна - 4 и 2-ри квадрант, 7-мо горе - 1 и 2-ри квадрант и 8-мо долу - 3 и 4 квадрант. Деветото или вътрешното време е напълно самостоятелно- съществуваща верига, но  неговата структура е мастер- координатор за всеки един от четирите квадранта: има 9 единици за всеки квадрант в рамките на 9-то измерение, останалите 13 единици се съдържат в двойните оси на 11. Тези две оси са носители на 5-та хипер-плазма на Сириус Б -52/елемент  113.

Вертикалите 11 са електромагнитната ос и съответстват на тръбата на Маури, около която се въртят галактиките, както и на централния меридиан на мазолестото тяло ,обединяващо двете страни на мозъка.

Хоризонталите 11 са гравитационната ос на провеждането на двете най-големи балансиращи галактически силови полета - термичната лява страна (дясната страна на мозъка) и луминисцентната дясна страна (лявата страна на мозъка),  които се явяват съединител между предната и двете страни на всяко от двете мозъчни полукълба.

В хода на организацията си, ХП е напълно интегрална схема, показваща перфектно радиалната симетрия. За да изучите системата, ще е полезно да оцветите всяка част с един и същи цвят, да запазите цвета, един и същ за тази част от четирите измерения на времето - и за четирите квадранта. След като сте оцветили графиката, тогава е добре да се използва като обект за медитация,  за да се запознаете със съвършенството на радиалната симетрия.

Следващият каталог или индекс на частите ще ви помогне да разберете функциите, целите и пътищата, по които работи ХП.

І. Четирите Външни Измерения на Времето

Четирите външни измерения на времето са самостоятелни и идентични в техните отделни части. Както всички измерения на времето, всяко от тях съдържа 49 единици. Имайте предвид, че поредиците от числа са разделени на (+) и (-) секции. (+) се отнася до активирането на величините, а (-) е за изчистване на величините. Имайте предвид, че в горната част набора от последоватлености (+) и (-) си съответстват един на друг, а в долната част също си съответстват, но са противоположни на горното множество.

Имайте предвид, че четирите външни измерения на времето са траектория на първите четири психически сфери: първа сфера на разума, предсъзнание  (1-во измерение горен ляв ъгъл, дясна страна на мозъка), втора сфера на разума, подсъзнателна (3-то измерение долен ляв ъгъл, дясна страна на мозъка), трета сфера на разума, съзнателна (4-то измерение, долен десен ъгъл, лява страна на мозъка); и четвърта сфера на разума, продължаващо съзнание, второ измерение на времето ( горен десен ъгъл, лява страна на мозъка).

Не забравяйте, че четирите външни измерения на времето също координират движението на 364-те дни от 13Лунния календар/ по 28 дни всяка Луна в последователности, които излизат от ляво на дясно,отгоре надолу (първите седем Луни), и след това от дясно на ляво, отдолу, нагоре (последните шест Луни). Движението на съзнанието (сферите на разума), от друга страна преминава от горе надолу, започвайки от горния ляв ъгъл, а след това от долу нагоре и завършва в горния десен ъгъл.

Четири Външни Измерения на Времето, Индекс на частите

Потоци на външното време. Всичко се случва на първия или най-отдалечен контур от матрицата 441, всеки по 13 единици (52 единици общо), така, че 7-та единица е точно на всеки от четирите ъгъла, разделяйки потоците на шест единици за активиране и шест единици за изчистване от всяка страна. Потокът на външното време координира 13 – те космически величини на времето (уейвспел тонове) с всяка от четирите психически сфери, така че всички функции на съзнанието да са информирани за съвкупността на космическото време. Потоците от 13 единици всяка е функция на външната времева рамка на ХП.

Радиална Сензорна Матрица. Останалите 36 единици на всеки от четирите външни измерения на времето (общо144) представляват радиална сензорна матрица на сферата на разума, координирана от това измерение . Всеки радиална сензорна матрица се състои от:

1. Шест- измерна ESP схема, по 11 единици всяка (44 единици общо). Тази схема работи от вътрешната страна на матрицата точно както външното време завършва от външната страна на матрица, и точно както 7-мицата се намира в четирите външни ъгъла, ESP координират четирите вътрешни ъгъла на четирите външни измерения на времето. С петте активиращи и петте изчистващи единици от двете страни, на 6- измерната ESP схема се координират първите четири ментални сфери за подсъзнателни съобщения, за звездни величини от 1 до 11.11-та (Ω) величина съответства на 11-те хоризонтални и 11 -те вертикални редове, които координират цялата матрица 441 на ХП.

2. Схема за координация на петата сила , 13 единици (52 единици общо)- винаги започва в непосредствена близост до 3-тата част от 6-измерната ESP схема, но работи в обратна посока. 7-мицата е винаги в непосредствена близост до 7-мата част от космическото време (шест активиращи и шест изчистващи звена на двете страни), а 11-та единица е винаги в непосредствена близост до 11 Ω единица на 6-измерната схема ESP. 13- те координиращи единици са вътрешни за петото измерение на свръхсъзнание и се корелират с 13- те космически тонове на външната схема на времето, предават космическите сигнали на времето на радиалното сензорно ядро.

3. Радиално Сензорно Ядро на Матрицата, 8 (+1) единици, всяка от тях по 4 (общо 32 единици) Състои се от водеща времева единица (най-точния център на 49 единичната матрица): 13, 26, 39 или 52 . Всяка единица координира петте външни сензорни възли, включително всички вътрешни и етерното тяло на сензорната информация (чувство за допир, най-близко до началото на петата сила, винаги започва последователно): петте сетива (допир, вкус, обоняние, слух , зрение); петте сетивни органи (уши, кожа, очи, език, нос); петте съзнателни режими (тактилно съзнание, вкусово съзнание, обонятелно съзнание, съзнанието на слуха, зрително съзнание); петте обекта (обект на допир, обект на вкус и т.н.), както и петте органи на действие (уста, ръце, черва, полови органи и крака) на целия психофизически спектър, който се състои от четири групи пентади/5/.

4. В ядрото на матрицата също се включва входящата единица PSI (в непосредствена близост до 13, петата сила на координиране), както и изходяща единица PSI (в непосредствена близост до петата сила на координационно звено 1). Psi е психическата енергия, освободена от взаимодействието на съзнанието с разумната сетивна информация. 1 единица е 3-D-4-D междуизмерни единици фазов алтернатор на действие на радиалното сетивно ядро на ​​матрицата с междугалактическото ядро. Намира се в 5-то звено, диагонално разположено от всяка от четирите най-отдалечените ъгли на матрицата 441.

5. Междугалактическо ядро на матрицата, 3 (+1) единици, всяка от които(общо 12, (+4)) се състои от ядрото на междугалактическия канал (разположен V6-H6, V16-H6, V6-H16, и V16 -H16); схема ESP - изход и схема ESP – вход. Ядрото на междугалактическия канал ​​е екстрасензорно средство за канализиране на четирите хиперплазми-алфа-алфа (първо измерение на времето), алфа-бета (3-то измерение на времето), бета-бета (4-то измерение на времето) и бета-алфа (или бета Нова) (2-ро измерение на времето ). Хиперплазмите са смазочните материали на четирите външни измерения на времето за сферите на разума. Изходът ESP информира от първа звездна величина на потока на петата координираща сила, а входа на ESP информира от 13- та звездна величина на този поток. Една споделена единица е 4-D-3-D фаза алтернатор за плазменото активиране на цялото радиално сензорно ядро.

II. Индекс на Четирите Радиални Измерения на Времето

Четирите радиални измерения на време могат да бъдат категоризирани в две групи: а) хоризонтални (пето измерение на времето, лява страна на ХП, дясно полукълбо на мозъка и шесто измерение на времето, дясна страна на ХП, ляво полукълбо на мозъка) и б) вертикални (седмо измерение на времето, горе; и осмо измерение, долу).

Радиалните измерения на времето се характеризират с:
1. Външни хиперплазмени пространствени потоци по 28 единици, всяка (112 общо), 24 от които се съдържат във всяко от четирите радиални измерения на времето (общо 96), с останалите 16 във вътрешното девето измерение на времето (вж. следващата страница) . Те информират четирите външни измерения на времето с променливо изчистващи (-) и активиращи (+) величини, които съответстват на звената на хармоничния 28-дневен стандарт. Всеки от четирите външни пространствени потоци носи по една от четирите хиперплазмени заряди: алфа-алфа, алфа-бета-, бета-бета-или бета-алфа.

2. В рамките на четири радиални измерения на времето има и 16 генератори и терминали в осем двойки, (по две двойки за всеки от четирите пространствени квадранта), всяка двойка съдържа както активиращ, така и изчистващ генератор или терминал. Тези шестнайсет единици са разположени в първия или в най-отдалечената схема на матрицата и са генераторите или терминалите на външните плазмени пространствени хипер-потоци. По този начин потоците се съгласуват така: 

3. От лявата страна па ХП (дясно полукълбо на мозъка) за първото (горна част) и третото (долу), измерения на времето, потоците се редуват – алфа- алфа, алфа- бета - произход и хоризонтално в петото измерение, докато в седмо и осмо измерение на времето, редуващата се ключова полярност работи вертикално, алфа-алфа/ нагоре/ и алфа- бета /надолу/. (Моля, имайте предвид, номерацията на потоците не е напълно последователна, но в групите от по четири, всяка създава едно и също U-образно движение. Също така имайте предвид, че единиците от 13-16 на всеки от четирите хипер плазмени потоци минавайки през деветото или вътрешното измерение на времето, създават четири хипер -партон "клетки". Те ще бъдат допълнително обсъдени в раздела за Деветото или Вътрешното време.) 

4. От дясната страна (ляво полукълбо) потоците възникват от вертикалните измерения, бета-алфа в седмото измерение време тече надолу и бета- бета в осмото измерение на времето е възходящ поток. След смяна на полярността в деветото измерение на времето двата набора от редуващи се потоци се  прекратяват хоризонтално в шестото измерение на времето. (Моля, имайте предвид и медитирайте върху цялостната радиална полярност на потоците и функциите на радиалното измерение на времето).

5. Силови полета и хармонични руни на Универсалната Религия, специални програми на радиалните времеви измерения: Докато външните хиперплазмени пространствени потоци са за сметка на 28- те звена на всяко от радиалните измерения на времето, четирите радиални измерения на времето се характеризират с 21 единици от специалната матрица (21 + 28 = 49), която се съсредоточава в централните три реда на всеки един от тях – определя се от 10-ти 11-ти и 12-ти редове, както хоризонтално, така и вертикално.

III. Девето или Вътрешно Измерение на Времето 

Вътрешното време представлява архетипна матрица и космически хиперпартон, генератор на цялото космическо електричество. Тук върховната координационна програма на многоизмерните "небесни йерархии" проявява координирането на сигнали и наредби.

В центъра на матрицата е 441, една точка, от която се излъчват останалите части на матрицата, 11-мерен канал, от който произхожда цялата кубирана система на мисълта и галактическите модели на живот. От тук в самия център на Мазолестото тяло се концентрират радиалните потоци на хиперплазма от Сириус Б-52/Eлемент 113. Около 441 е 10-та схема, с 8 –те „станции на Кивота”, архетипно хранилище на различните посланици и учители на УР. (Вижте индекса по-долу)

В четирите ъгъла на вътрешното измерение на времето са хиперпартоните : V8-H8, Дум куали /Дум куали, първична топлинна енергия или топлинен елемент, намиращ се на V8-H14, Dum duar/Дум дуар, първична светлина или светещ/луминисцентен елемент, намиращ се на V14-H8, Кум, топлината на вътрешна светлина и V14-H14, kemio/ кемио, светлината на вътрешната топлина. Всяка от тях е ядро на клетка, състояща се от четири единици, от 13-16 единици за всеки от четирите външни хиперплазмени пространствени потоци, например,  алфа-алфа взаимодейства с Дум куали, алфа-бета с Дум дуар, бета-бета с кемио и бета-алфа с Кум.

Четирите хиперпартона представляват 14-то звено на всеки един от потоците, като на входа са 13 единици и на изхода-15 единици. Тези клетки също определят 8-мия кръг на електрическата схема хиперпартон, тъй като V11-H8 е хипернеуотрон (също 81 Хармонична руна наУР) и V11-H14 е хиперелектрон(също 90 Хармонична руна наУР).

Също така, в осма схема (H8 и H14) от V10-V12 има отгоре и отдолу по три единици за всяка общо шест единици от шестото направление на руните. В съответните позиции, в непосредствена близост до пето и шесто измерение на времето става електро-активиране на терминалите за всяка една от трите линии на двете силови полета. Централното звено на всяка една от тях, V8-H11 и V14-H11, също е трансформаторна единица от две електрически течения, червен ток на четиринадесетия вертикален ред от дясната страна и син ток до осмия вертикален ред на лявата страна.

Блок 16 за всяка от четирите клетки на хиперпартона заема позиция на ъгъла на 9-та схема на галактическата пета сила: V9-H9, V13-H9, V9-H13 и V13-H13. Това са четирите мастер хиперплазми -Партон координационни звена за всяка от четирите квадранта. (Забележка: 16 × 4 = 64, ДНК кода на живота, дава представа за действието на тези четири координационни звена)

По 3 единици за 4-те координационни точки от девета схема, общо 12 единици са посредници: за всеки комплект от трите централни Портални Пазители (по един за 11-те оси) и от двете страни, активираща и изчистваща станция на Пазителите на Петата Сила. Тези 12 настойници обграждат 8 станции на Кивота на 10-та или най-съкровената схема около централната координираща девета схема, V11-H11, 441, канал за хиперплазмата от Сириус Б -52/Eлемент 113.

Девет Станции на Кивота, Архетипи на УР (посочени на графиката за галактическа нотация):
1-ва станция: Авраам-Архетип на родоначалника на УР
2-ра станция: "Св. Йоан от Патмос и Падмасамбхава- Архетип на Откривателя на скритото знание (Терма)
3-та станция: Кришна и Аватари-Архетип на Аватара като въплъщение на слизането на богопознанието
4-та станция: Буда- Архетип на Просветения
5-та станция: Първичен Адам-  Архетип на Първият Сътворен Човешки Вид
6-та станция: Ева, Мария, Червената Кралица-Архетип на Божественото Женско Творчество(Шакти)
7-ма станция: Мохамед и Кетцалкоатъл- Архетип на Божествено Вдъхновен Пророк
8-ма станция: Исус Христос-Архетип на Възкресението
9-та станция: Ной, Пакал (и Валум) Вотан- Архетип на Пратениците на Времето и Системата на Куба

Два комплекта от 48 Хармонични руни на Универсалната Религия 

В  трите вертикални реда от седмото измерение на времето и в трите потока от осмо измерение на времето се намират 42 от 48-те Хармонични руни на УР. Осемте единици на последователните  шест руни на УР, (6) са разположени на осмата схема на деветото или вътрешното измерение на времето. Също така си припомнете, че 11 вертикален ред съответства точно на осевата линия на корпус Колосум, който свързва иначе изключените дясно и ляво полукълбо. Това означава, че двата от 6-те комплекта на Хармоничните руни на УР (8 комплекта х 6) се спускат в центъра на мазолестото тяло, заедно с V10 и V12 от двете страни на централната линия, съставят и останалите четири множества.

48 (6 × 8) Хармонични руни на УР допълват 64 –те руни, които координират 64 ДНК-кодони, които функционират като метаболитни поведенчески координатори на еволюционното разгръщане на генетичното тяло. 48- те руни наУР, от друга страна, са ръководни координатори и се отнасят до 6- те октави или 8-тоновите последователности от резонансни честоти, които са предназначени за енергийната програма на тялото. Те имат второстепенни функции за създаване на режими на поведенчески възприятия.

Направленията на УР на Хармоничните руни в горното 7-мо измерение на времето са: Руни 65-72:10-та вертикала, Хармонична Октава на УР-1, Октава на Божествения Ред; Руни 81-88:11- та вертикала, 3 Октава, Октава на Цялостния Галактически Живот; и Руни 105-112: 12 вертикала 6 Октава, Октава на Безкрайната Вълна на Разума.

Направленията на УР на Хармоничните руни в 8-то измерение на времето са: руни 97-104:10 вертикала, 5Октава, Октава на Съюза на Възход и Падение; руни 89-96 :11 вертикала, 4Октава, Октава на Цялостното Галактическо Изкуство; руни 73-80: 12-та вертикала, 2Октава, Октава на Дървото на Космическия Огън.
Двете ключови октави са 3-та (Октава на Цялостния Галактически Живот) и 4-та (Октава на Цялостното Галактическо Изкуство), като и двете се привеждат в съответствие с осевата линия на корпус Колосум и се определя еволюционната траектория: кристалната материя е завинаги, тъй като животът е изкуство, а само тук, живот и изкуство се считат за функции на цялостния галактически порядък на битието.

Двете силови полета на хоризонталните измерения на времето

Централните 21 единици на двете хоризонтални измерения на времето се характеризират с две силови полета: отляво, дясно полукълбо, дум куали, червено термично силово поле и отдясно, ляво полукълбо, Дум дуар, синьо луминисцентно  силово поле.

Хоризонталният единадесети ред / гравитационна ос определя енергизиращото ядро на всяка от двете силови полета. От двете страни на енергизиращото ядро са разположени активиращите (+) или изчистващите (-) трансформаторни изолаторни единици. Имайте предвид, че тези ключови полярности са такива, че 10-хоризонтален ред изчиства в петото измерение и активира в шестото измерение, а 12-ти хоризонтален ред активира в петото и изчиства в шестото измерение. 

Също така имайте предвид, че областта на топлинната сила активира петата свръхсъзнателна сфера на разума, а силата на луминисцентното поле активира шестата подсъзнателно- съзнателна сфера на разума. Важно е да схванете мелодията на тези качества. Хоризонталните измерения на времето и двете ментални сфери са обединени отпред и отзад на дясното и лявото полукълбо.

ИЗТЕГЛИ КАРТИНКИТЕ В ПДФ

ИЗТЕГЛИ ПЪЛНИЯТ МАТЕРИАЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Галерия към статията

 
Снимки (7)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.