Публикации / Закон за Времето

Четирите пръстена на дъговата нация

Размер на шрифта: a a a

„Силата на потока на въплъщението на Планетарния Кин създава Четирите Пръстена на Дъговата Нация”.
„Четирите Коренни Раси на Космическия Кораб Земя са единния пръстен на народите,  които са се пробудили за реалностите на Новата Земя.
Четирите Коренни Раси на Космическия Кораб Земя са дилата на 20-те Слънчеви Племена, вдъхновени и движени от 13- те Галактически Тона на Творчеството.
Четирите Коренни Раси на Космическия Кораб Земя са еднородността на планетарния жироскоп, встъпващ в Новия Цикъл на Галактическия Дриймспел.
Четирите Коренни Раси на Космическия Кораб Земя са въплъщение на силата на 16-те цветови пулсации на Замъка на Времето на Резонансната Хармоника на Великото Колело на Времето на Вълшебника”.
От „ Терма на Храм 13”

„Четирите Пръстена на Дъговата Нация” са първото ниво на Синхронния Ред, описващ периода на влизане в новия цикъл на Галактическия Дриймспел, годините 2012 г. – 2015 г. (6 Иш – 9 Мулук). „Четирите Пръстена на Дъговата Нация” са част от „Терма на Храм 13” – знание на GM108 Х, предназначено за Новия Цикъл.

Съгласно древните предания, в зората на времената на 4-те Мъдреци – Балам Ките, Балам Агаб, Махакута и Ики Балам, след като преминали през митичните 7 пещери на Тулан – Зувуя се отправили към 4-те страни на света. 4-те Мъдреци символизират 4-те Коренни Раси на Дриймспел – червена, бяла, синя и жълта. Четирите Пръстена на Дъговата Нация е периодът на завръщане на Мъдреците и обединение на 4-те цветови Раси, пораждащи единната Дъгова Нация.

4-те Мъдреци се срещат под ДЪРВОТО НА МИРА, обединявайки мъдростта на четирите посоки. ДЪРВОТО НА МИРА е вертикалата на непрекъснатото съзнание дъговият мост, съединяващ измеренията, а също така и мост, съединяващ циклите.

4-те години на Дъговата Нация възникват на кръстопътя на епохите, по две години от двете страни на портала на Галактическата Синхронизация. Първите 2 години от 4-те Пръстена съвпадат с 26-те Луни на УР (6 Вълшебник и 7 Буря), с които завършва Цикъла. Заключителните 2 години от 4-те Пръстена (8 Семе и 9 Луна) се разгръщат в зората на Новия Цикъл на Галактическия Дриймспел и съвпадат с първите две от шестте години на цикъла за Създаване на Куба на Новата Реалност ( 2013 г. – 2019 г.)

Една от задачите на 4-те Пръстена на Дъговата Нация е да съедини циклите, като съхрани непрекъснатостта на съзнанието на Планетарния Кин, встъпващ в Новата Реалност. 4-те Пръстена също така изпълняват функцията на радиогенетично предаване на опита от предходния цикъл към цикъла на Галактическия Дриймспел.

Двата Пръстена 6 Вълшебник и 7 Буря функционират синхронно с 26-те Луни на УР, като представят 2-те години на УР от Междинното/Средно Време. 26-те Луни на УР, като фрактал на 26-те години от периода на Хармоничната Конвергенция акумулират и синтезират целия опит на историчаския цикъл, изчистен от личностни натрупвания. В същото време първите два Пръстена на Дъговата Нация пренасочват чистия кристал на опита на душата през портала на Галактическата Синхронизация, а вторите два Пръстена приемат и вкореняват опита в Новия Цикъл.

Създаването на 4-те Пръстена на Дъговата Нация е обединение на 4-те Коренни Раси – Бяла, Синя, Жълта и Червена под короната на ДЪРВОТО на МИРА. Това е изпълнение на пророчеството на Дриймспел за раждането на единната Дъгова Нация на Кораба на Времето Земя – 2013 г. и завършване на еволюцията на Цветовите Раси чрез въплъщението на 4-те матрични сили на 4-те Раси.

Пръстенът на Ритмичния Вълшебник пробужда Бялата Коренна Раса.
Пръстенът на Резонансната Буря пробужда Синята Коренна Раса.
Пръстенът на Галактическото Семе пробужда Жълтата Коренна Раса.
Пръстенът на Слънчевата Луна пробужда Червената Коренна Раса.
Бялата Раса, инициирана от силата на Духа, достига матричната сила на Бекрайността.
Синята Раса, инициирана от силата на Изобилието, достига матричната сила на Самопораждането.
Жълтата Раса, инициирана от силата на Цъфтежа, достига матричната сила на Просветлението.
Червената Раса, инициирана от силата на Раждането, достига матричната сила на Навигацията.

13-те Луни на всяка от 4-те години на Дъговата Нация формира пръстен от 13 тона около Дървото на Мира, по един тон за всяка Луна. Всеки тон е един 28 дневен цикъл на Телектонон, всеки тон е една година от съвършения Замък на Съдбата на Човечеството.

Година на 6 Вълшебник: Бяла Коренна Раса – Пулсар на Времето. Движена от 13-те Галактически Тона на Творчеството и четиримерния пулсар на времето, Бялата Раса застава под северната корона на Дървото на Мира, въплъщавайки матричната сила на Безкрайността.

Година на 7 Буря: Синя Коренна Раса – Пулсар на Времето. Движена от 13-те Галактически Тона на Творчеството и четиримерния пулсар на времето, Синята Раса застава под западната корона на Дървото на Мира, въплъщавайки матричната сила на Самопораждането.

Година на 8 Семе: Жълта Коренна Раса – Пулсар на Времето. Движена от 13-те Галактически Тона на Творчеството и четиримерния пулсар на времето, Жълтата Раса застава под южната корона на Дървото на Мира, въплъщавайки матричната сила на Просветлението.

Година на 9 Луна: Червена Коренна Раса – Пулсар на Времето. Движена от 13-те Галактически Тона на Творчеството и четиримерния пулсар на времето, Бялата Раса застава под източната корона на Дървото на Мира, въплъщавайки матричната сила на Навигацията.

Това се осъществява по пътя на ежелунните практики.

Създаване на Съвършения Замък на Съдбата на Човечеството.

4-те години на Дъговата Нация се случват в седмата, мистична или резонансна хармоника от годините на първия 52-годишен цикъл на Новото Време (1987 г. – 2039 г.). Това установява резонанс с 52-те години на Замъка на Съдбата, 52-годишните цикли на Дриймспел Броенето; 52-те Хроматики на Мъдростта и т.н. 

Четирите Кръга на Дъговата Нация (2011 г. – 2015 г.)

Създаване на Замъка на Съдбата на Човечеството започва с осъзнаване, изчистване и подреждане на своята жизнена пътека, по пътя на ежелунните медитации над своя Замък на Съдбата. 4 години по 13 Луни всяка съставляват Съвършения Замък на Времето от 52 кина, който е фрактален на Замъка на Съдбата на Човечеството. Така 13-те Луни от годината на 6 Вълшебник съответстват на бялото крило от Замъка на Съдбата, 13-те Луни от 7 Буря на синьото крило от Замъка на Съдбата, 13-те Луни от 8 Семе на жълтото крило от Замъка на Съдбата и 13-те Луни от 9 Луна на червеното крило от Замъка на Съдбата.

В продължение на 13-те Луни на 7 Буря ще се работи по 13-те години на синьото крило на Замъка на Съдбата, по 1 година за всяка Луна. Фракталното съ-преживяване и анализ става в съответствие с космологията на Вълновия Модул, вкл. пулсарите и обертоновите пулсари.

Пример: Магнитна Луна от годината 7 Буря (2012 г. – 2013 г.) съответства на синия Магнитен тон на Замъка. Магнитният тон инициира 4-мерния пулсар на времето, който задейства 1, 5, 9 и 13 тонове, с техните качества и взаимни влияния, привличащи за разглеждане събития и опитности, които са свързани със съответните години от Замъка на Съдбата. Едновременно с това се задейства едноточковия обертонов пулсар на времето 1,6, 11 тонове, с техните качества и взаимни влияния. Като съединяваме телепатично тази година от своя Замък на Съдбата, отчитайки годините, задействаните пулсари и обертонови пулсари на 13-годишния Вълнови Модул, ние извличаме от всички събитийни и асоциативни линии на опита на душата, изчиствайки го от всякакви личностни натрупвания и оценки. Това ни позволява да продължим по пътя към следващия тон Лунния и т. н.

Осъществявайки ежелунната дейност по 4-годишните цикли, ние поддържаме намерението за осъзнаване, изчистване и подреждане на Замъка на Съдбата. Синхронизацията на тази дейност с церемониите Силио 28 съдейства за по-силен ноосферен резонанс.       

Със създаването на съвършения Замък на Съдбата на Човечеството се получава фрактал на първия 52-годишен Замък на Дриймспел Броенето, което позволява да се разгърне втората 26-годишна част на тази пътека, лежаща от тази страна на Портала на Завършване на Цикъла.

1 Хармоника - Магнитна - 8 Вълшебник / 11 луна (1987 г. - 1991 г.)
2 Хармоника - Лунна - 12 Вълшебник / 2 луна (1991 г. - 1995 г.)
3 Хармоника - Електрическа - 3 Вълшебник / 6 луна (1995 г. - 1999 г.)
4 Хармоника - Самосъществуваща - 7 Вълшебник / 10 луна (1999 г. - 2003 г.)
5 Хармоника - Обертонна - 11 Вълшебник / 1 луна (2003 г. - 2007 г.)
6 Хармоника - Ритмична - 2 Вълшебник / 5 луна (2007 г. - 2011 г.)
7 Хармоника - Резонантна - 6 Вълшебник / 9 луна (2011 г. - 2015 г.)
8 Хармоника - Галактическа - 10 Вълшебник / 13 луна (2015 г. - 2019 г.)
9 Хармоника - Слънчева - 1 Вълшебник / 4 луна (2019 г. - 2023 г.)
10 Хармоника - Планетарна - 5 Вълшебник / 8 луна (2023 г. - 2027 г.)
11 Хармоника - Спектрална - 9 Вълшебник / 12 луна (2027 г. - 2031 г.)
12 Хармоника - Кристална - 13 Вълшебник / 3 луна (2031 г. - 2035 г.)
13 Хармоника - Космична - 4 Вълшебник / 7 луна (2035 г. - 2039 г.)

Така 13-те Луни на 6 Вълшебник се синхронизират с 13-годишния Цикъл на Вълшебника ( 8 Вълшебник – 7 Вълшебник ; 1987 г. – 2000 г.)
13-те Луни на 7 Буря се синхронизират с 13-те години от Цикъла на Бурята ( 8 Буря – 7 Буря ; 2000 г. – 2013 г.)
13-те Луни на 8 Семе се сенхронизират с 13-те години от Цикъла на Семето ( 8 Семе – 7 Семе ; 2013 г. – 2026 г.)
13-те Луни на 9 Луна се синхронизират с 13-годишния Цикъл на Луната ( 8 Луна – 7 Луна ; 2026 г. – 2039 г.)

МНЕНИЯ

katerina63 каза на 04.08.2015 г. 10:23 ч.

Благ-О-ДАР-Я-ВАМ !

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.