Публикации / Древните маи / Седемте Пророчества

7-то Предсказание - Новият начин на Хармонично Общуване - Телепатията

Размер на шрифта: a a a

Седмото и последно предсказание на Маите ни разказва за минаването на нашето съзнание в едно ново измерение, където ще разполагаме с по-високи енергийни нива, ще живеем в синхрон с планетата - във вселена на мир и хармония. Сега Слънчевата система излиза от нощта на своята циклична обиколка, за да навлезе в Галактическото зазоряване. Светлината, изпратена от центъра на Галактиката ще синхронизира всички живи същества, ще предизвика съзнателна вътрешна промяна, която ще създаде нови реалности.

В момента човечеството живее в епохата на промени, очаквана от всички древни култури на Земята. Според тях промяната на времето е част от еволюцията на вселената. Западната цивилизация, преминава през тази епоха със страх, защото книгите, които подготвяха човека за този процес, са изгубени. През 325 сл.Хр император Константин организира църковен събор в Никея, за да реши кои текстове ще бъдат одобрени и кои отхвърлени в новата религия приета от държавата. Елиминирани са 25 библейски текста, между които е книгата на Енох. Избраните текстове са пренаписани и променени. Това днес познаваме като Свещената Библия. Така сме получили едно непълно и изопачено наследство от мъдростта, съдържаща се в оригиналните текстове. Изгубена е информацията за това кои сме ние, откъде идваме, защо сме тук, какво можем да очакваме да се случи в бъдеще. Изчезнала е и информацията за еволюцията на съзнанието посредством преражданията. Внушава ни се, че постъпките и действията на човека през един единствен живот определят дали той ще премине във вечността на рая или ада. Виждането за света в рамките само на един живот е създало разбирането за несправедливия Бог, който произволно определя раждането на хората като богати и бедни, здрави или болни.

Това схващане е имало смисъл докато поучаването и духовната еволюция се реализираха в мрак и страдание, насилие, садизъм, инквизиция, за да могат човешките същества да станат по толерантни и да намерят свой вътрешен мир. За да се научи да цени хармонията и значението на мира, човекът се ражда в един привидно хаотичен свят - резултат от божествената мъдрост. Невежеството и незнанието предизвикват войните, робството, поляризирането, липсата на уважение, незачитането. Противоположни процеси сблъскват човека с другите хора, за да създадат опитност и разбиране. На всяко човешко създание се полага серия от преживявания за придобиване на опит във всеки живот – това, което наричаме съдба. Когато човекът се насити на страдание, приема нещата, които е отричал и е определял като недопустими преди и затова не е намирал вътрешен мир.

Животът е една възможност да постигнем вътрешна промяна, да преминем от неподатливост към гъвкавост, да избегнем затвора за духа ни, който създават догмите. Борбата против живота или социалните структури води индивида само към страдание и ниски нива на енергия, вътрешна тъмнина и депресия. Приемането на всички ситуации, лесни и трудни, весели и тъжни, като възможности за получаване на разбиране, от които само можем да имаме персонална изгода, може да ни даде вътрешна независимост и хармония. Изисква се доброволна работа, за да разберем и приемем еволюцията на сътвореното - всекидневна работа, която се отразява във всички ситуации от живота, и която води към вътрешен мир.

Според седмото предсказание сега настъпва епохата, в която всички човешки създания ще имат възможността да променят и отхвърлят своите ограничения. Това ще повиши нашата жизнена енергия и ще ни даде възможност да променим своите вибрации от страх към любов. Енергията от лъчите, които изпраща Хунаб Ку, ще активира генетическия код от божествен произход при хората, които имат по-високи вибрации. В резултат на това те ще могат да усещат и да се изразяват посредством мислите си и ще развият нов вид сетивност. Тя ще разшири съзнанието на всички хор, за да създаде нова реалност - индивидуална, колективна и универсална. Всички хора ще са свързани помежду си на планетарно ниво и ще разбират, че са част от единен гигантски организъм.

Възможността да се четат мислите между хората ще доведе до истинска революция в цивилизацията. Лъжите ще изчезнат завинаги, защото никой не би могъл да скрие нищо. Ще започне епоха на светлина, която няма да бъде затъмнена от насилие и негативни емоции. Ще изчезнат законите, контролът отвън, полицията и военните - всеки сам ще бъде отговорен за постъпките си, а задълженията и правата няма да бъдат пазени с помощта на силата. Няма да има съдилища, моралните стойности на които се променят с епохите. Ще имаме едно хармонично, световно правителство, съставено от най-мъдрите и високоразвити хора на планетата. Уважението ще бъде основният елемент на новата култура. Няма да съществуват граници и националности. Ще отпаднат ограниченията поставени от частната собственост. Няма да имаме нужда от пари като средство за размяна.

Ще се увеличи скоростта, с която се правят откритията. Ще използваме нови технологии за усвояването на светлина и енергия. С тяхна помощ ще можем да трансформираме материята, създавайки по опростен начин всичко необходимо. На бедността завинаги ще бъде сложен край. Изкуството, естетиката, обществените творчески и съзидателни дейности ще заемат основната част от мислите на хората.

Ще се наложи приоритетът на духовното развитие и като резултат съжителството на хората ще бъде хармонично. Новата ера няма да има нужда от контраста, създаден от болестите и страданията. Свободните връзки ще направят възможно споделянето на опита, познанието и индивидуалните заложби на всеки един от нас в полза на всички останали. Ще разберем, че всичките ни действия в живота са само начини за постигане на по голямо разбиране и хармония. Ще осъзнаем, че сме неделима част от един единствен организъм, и ще се свържем със Земята, помежду си, с нашето Слънце и с цялата галактика. Маите изразяват тази идея за единство в един всекидневен поздрав, Ин Лакеш, което означава: Аз Съм ДругТи. На което отговарят, Хала Кен, което означава: Ти си другият ми Аз.

Вътрешно всички хора са еднакви, защото тяхната същност има еднакъв произход - това са божествените прояви или Хунаб Ку, но на външен вид всички хора са различни. Някои напредват по бързо от другите, защото се раждат за пръв път в материята в различни моменти. Други имат събран повече опит и разбиране. Всеки път ние започваме да израстваме от нивото, което е резултат от изминалия ни живот. Хората не са еднакви и защото живеят в различни общности с различна култура, генетичното им наследство е различно. Това създава различните вярвания, различните начини на възприемане на света и различните характеристики на живота и поведението.

Маите са вярвали, че човекът е съставен от три тела в постоянна вибрация, намиращи се в различни измерения - физическо, умствено и духовно. Физическото тяло или Уидил Лил е временно, съставено от материя в постоянна промяна и движение. Материята се организира и оживява от духа, за да даде място на живота, където може да преживее опит във форма подходяща да разбере света. Посредством смъртта материята се дезорганизира и се завръща в оригиналното си състояние.

Астралното тяло Пиксан, където живее умът, е временно и изчезва след смъртта. То се намира в едно измерение по-високо от физическото. Там се съхраняват вярванията, получени от настоящия живот - това, което наричаме Его или Ол, както го наричат Маите, и което определя личността на индивида. В ума текат мисловните процеси - форма на вибрираща енергия с различна честота, която зависи от получените емоции, чувства, мисли и случки от живота. В ума съхраняваме осъзнатия преживян опит, който превръща знанието в разбираема истина. Ако в това средно ниво вибрациите са ниски и твърди, например страх и омраза, с които преминаваме през живота, умът се намира в по ниски нива. Колкото повече моменти на щастие и мир преживява човекът, на толкова по-високо ниво вибрира умът. Във всяка нова реинкарнация това средно ниво се повишава и индивидът става по-гъвкав, разбира по-добре света, и се учи да управлява по-високи нива на вътрешна енергия. Когато човекът е в постоянно състояние на вътрешен мир, неговото съзнание се свързва с нови реалности и възприятия, които отговарят на други измерения. Има и временни процеси, които се осъществяват в петото измерение. Там умът се намира в сънищата ни - в едно не-физично състояние, където всичко може да се случи.

Събитията, които сме преживели през всеки живот и его създават резултати, които зависят от това как сме решили да ги изживеем. Колкото по-малко е егото, по-гъвкава ще е вярата, по-напред ще бъде по пътя на еволюцията, разбирайки по-добре целият процес. Тогава светът ни изглежда по-перфектен и подреден, уважаваме повече другите и планетата и вибрираме с по висока честота. Разширяват се възприятията, активират се скрити възможности и имаме повече енергия.

Разбирането се съхранява в умственото тяло временно, а след смъртта се премества под формата на истина в постоянната памет на човека, които се намират в третото тяло - духовното тяло Инхан. То е постоянно и вечно и се намира в по-високи измерения от астрала. Колкото по-високо е нивото в еволюцията, в толкова по- високо измерение се намира. В него се съхранява вечно придобитият опит от всеки живот. Това определя какво е необходимо да се преживее в бъдещите животи. Инхан или духът определя съдбата – трудностите, през които ще мине човек през следващия си живот. В техния смисъл той ще намери необходимото разбиране, за да еволюира към по-високи нива. Всеки индивид може да се изкачи едно стъпало по-високо като резултат от доброволно усилие в търсенето на мир и хармония.

За Маите едно от най-важните неща в живота е било поддържането и повдигането нивото на жизнена енергия, защото нейното намаляване води до загуба на вътрешния мир и състояние на страдание. Те са вярвали, че само чрез уважението към природата, разбирането за циклите в нея и правилното дишане можем да постигнем все по-високи нива на жизнена енергия и вътрешен комфорт. В мозъка ни се създава поле от енергия, която активира хипофизната и епифизната жлеза. Те отделят ензими, които могат да активират неактивните кодони в хромозомите ни. Така започват да се осъществяват физични промени на мозъка и нервната система, необходими за комуникация посредством мислите. Активирането на нови вериги от аминокиселини укрепват и усъвършенстват имунната система, която елиминира болестите, ниските вибрации на страха и удължава живота. Новите протеини предизвикват появата на шесто сетиво - възможност да се чете и предава мисълта. Логично е еволюционният процес да не позволи достъп до паранормалните сили, като телекинезис или възможност да се четат мислите, на индивиди, ограничени от омраза и презрение към другите.

Вибрацията на любовта е тази, която отваря вратата за идването на суперчовека. Божествената мъдрост прави така, че следващото стъпало на еволюцията да бъде осъществено само чрез мир и хармония. Вселената разполага с достатъчно време - човекът има възможност да продължи процеса от прераждания, докато стигне до състоянието, в който може да се качи на следващото стъпало в еволюцията. Не всички хора постигат едновременно и автоматично достатъчно високи нива жизнена енергия. Изискват се осъзнати лични усилия и воля в търсенето на мир. Тези, които успеят да увеличат честотата на вибрациите през този живот, в следващия се раждат в по-развито общество. Ако човекът не успее да постигне свой вътрешен мир, ще се ражда в общество, в което също няма мир, докато чрез собствени усилия не повиши вибрациите си.

Вселената се състои от енергия и информация, която е в постоянна вибрация с различна честота Тя тече, организирана от матрици на различни нива. По-голяма част от материята в третото измерение е формирана от вода. 85 % от нашата планета се състои от вода, човекът също съдържа в себе си достатъчно вода, ражда се в утроба пълна с вода и 75 % от неговия организъм е вода. През водата се движи цялата енергия и флуиди в човешкото тяло - емоциите и чувствата са енергии, вибрации на различна честота, които се движат в свързани матрици на различни нива.

Думата също е енергийна форма, вибрираща сила и ние можем да излъчим различен тип енергия чрез думите. Любовта е енергийна форма с много висока честота. Когато се настроим на нея и сме в резонанс, чувстваме мир и хармония. Ако вътрешно сме настроени на ниска честота - в състояние на страх и омраза, това създаваме в средата си на живот. Човешкото съзнание е това, което определя реалността от енергията, която долавят сетивата. Сетивните възприятия, повтаряни с невероятна скорост във времето, са тези, които създават съзнанието. Материята е илюзия, която нашите умове създават като резултат от хилядите усещания, които комбинираме, за да създадем реалността като нещо солидно и постоянно. Истината е , че всичко е само енергия. Вибрации с различна честота кристализират светлината в различни форми. Материята всъщност е светлина, която се е уплътнила във форма и вид вибрации, които нашите ограничени сетива разпознават. Всичко, което съществува е светлина, а тъмнината присъства само когато светлината във форма на материя застане между сетивните ни органи и източника на светлина. Защо се сменят денят и нощта, въпреки че слънцето никога не изгасва? Ако качеството на сетивата ни се подобри или придобием ново сетиво, осъзнаването се разширява, променяйки тотално реалността.

Маите са ни оставили учение, наречено Огледалото от обсидиан. В него се разказва, че с цел да еволюираме, ние можем да видим в другите хора серия от недостатъци, които всъщност се намират в нас и трябва да ги излекуваме. Всеки човек се намира пред множество огледални отражения на себе си, представени от останалите хора, с които съжителства всекидневно. В ниските нива на съзнанието можем да не разпознаем, да не приемем съществуването на другите човешки създания като огледала, но ако всеки един от нас притежава мъдростта да разбере това, еволюцията на съзнанието и разбирателството ще се ускори. Обсидиановото огледало на маите има две страни, в едната се отразява кои сме в това си прераждане и какво научаваме. Ако виждаме само непочтеността в индивидите, които живеят около нас, те ни показват нашата собствена непочтеност. Ако видим качествата на другите и го признаем, то е защото ги имаме в нас самите, но не си даваме сметка за това. От другата страна обсидиановото огледало ни показва това, което отсъждаме за живота в този момент, което ни създава негативни емоции, като омраза, егоизъм, завист. Това огледало е в основата на човешката еволюция, защото чувствата и емоциите, които придружават човека, увеличават или намаляват неговата енергия, позволяват или забраняват достъпа му до други сетива и възможности.

Според маите, съществуват девет по ниски нива на реалността под това, в което живеем – свят, в който вибрациите са много ниски, наречен Чибалба. Там човешките души се трансформират и изчистват, за да излязат отново в светлината на деня. В тези измерения се намират корените на всичко съществуващо. Едно от местата, които показват какво е представлявало за Маите подземното царство, това са пещерите на Лол Тун. Лол Тун означава „каменно цвете на живота” и е серия от гигантски пещери на възраст 64 000 000 години, които са използвани от хора преди повече от 3 000 години. На входа на подземния комплекс наблюдаваме свещеник майа, който държи в лявата си ръка торбата на познанието, а в дясната си ръка скиптър, символизиращ силата на знанието. На езика на маите пещера се казва – Алтун Ха, и означава, да се завърнем в матрицата на майката Земя. Това е първото ниво от света на Маите – в него са корените, от които израства дървото на живота. Без корени няма живот - там се получава благословията на майката природа чрез свещената вода.

Маите слизали в подземиния свят, за да дарят царевица, тютюн и мед на малките пазители на пещерите - гномите, нимфите и силфите, които според тях били пазители на есенцията на живота. Така човекът майа е навлизал в своите вътрешни светове, в най-дълбоките места на своето съзнание. От там той е трябвало да намери изход към жиовта и света.Тази функция са изпълнявали лабиринтите, които се намират на различни места на полуостров Юкатан. Те били конструирани, за да се научи младият майа да минава през живота без очаквания, носейки се с лекота без опасения дали ще намери изход от тъмнината. От складирания страх в коренната чакра се излиза към светлината на слънчевия сплит. Пещерите, пълни със застояла миризмата на екскременти от прилепи, където огромни насекоми пълзят по стените, са в състояние да изправят човека срещу най- дълбоките му страхове. Леден вятър напомня на начинаещия присъствието на смъртта. Там се слиза, за да се сложи край на страховете, да се развие вибрация на универсално доверие.

Изходът от лабиринта се открива само когато се намираме в настоящето - в центъра на 8, където нищо не се случва, и само ако осветим пътя с нашето собствено вътрешно слънце. В момента на триумф, когато намери изхода и с него слънчевата светлина, начинаещият се свързвал с третото слънце от Плеядите и с Хунаб-Ку в центъра на света.

Днес живеем в една уникална епоха, която се случва веднъж на 26 000 години. Предстои ни да получим специална енергия от центъра на Галактиката. Ако успеем да разберем вечния процес на еволюция на съзнанието, ще можем да използваме тази възможност, за да махнем наложените ни ограничения. Ако решим да отворим съзнанието си и да потърсим свой вътрешен мир, ще бъдем част от тези, които ще променят нашата реалност в нов свят на мир и хармония.

МНЕНИЯ

sofia каза на 25.02.2011 г. 00:12 ч.

interesno

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.