Публикации / Единици на времето

Цветовият Куб, Хармониките и Живите Клетки на Времето - „Фактор +1”

Размер на шрифта: a a a

Цветовият Куб, Хармониките и Живите Клетки на Времето - „Фактор+1”

Механизмът на рециркулация на четиримерното време се характеризира с хармониката, отразяваща цветовата константа “ЧЕРВЕНО - БЯЛО - СИНО - ЖЪЛТО”. 

Хармонията на трите първични цвята – червен, жълт и син пораждат гамата на спектралните цветове и тяхното сливане - белия цвят, създавайки палитрата от цветове във феноменалния свят. Съчетанието на четирите цвята на хармониката образуват три типа взаимодействия: антиподно, аналогово или окултно.

Червеният със синия и белия с жълтия образуват две антиподни двойки; червеният с белия и синия с жълтия - две аналогови, а червеният с жълтия и белия със синия - две окултни двойки. Тези шест двойки цветови съчетания определят тримерната форма на галактическия атом на времето – Цветовия Куб.

Външните стени на Цветовия Куб съответстват на шестте двойки цветови съчетания: горната и долната стени - антиподни; предната и задна стени - аналогови, а страничните - окултни. В четирите върха на куба се сливат шест триъгълника, три от които са с доминантен цвят. Другите четири върха на куба оптически образуват върховете на тетраедъра, “невидимата” четвърта стена, на който е оцветена в цвят, отсъстстващ от трите виждащи се стени.

Вътрешното пространство на куба е развивка на цветовата константа на хармониката, движеща се против часовата стрелка. Дясната вътрешна стена на куба е червена; предната - бяла, лявата - синя и задната - жълта. “Подът” на куба е зелен; този вторичен цвят, съответстващ на “черта=5” от кода 0-19, служи за проводник на обертониращата галактическа “пета сила” и изразява принципа на хроматизация. “Таванът” на куба е пространствената развивка на галактическия атом на времето: отдясно - червен, изток; отляво - син, запад; отгоре - бял, север; отдолу - жълт, юг, а зеления - поддържа центъра.

И така, хармониката е фрактална четирифазна цветова константа на циклическите процеси на битието. Разделянето на цикличната скала от код 0-19 на пет хармоники образува рециркулационния механизъм на петте “живи клетки на времето”. По такъв начин всяка от 20- те единици/ Слънчеви Печати/ на този код получава постоянен цветно - кодов номер: 1, 5, 9, 13 и 17 - червени, 2, 6, 10, 14 и 18 - бели, 3,7, 11, 15 и 19 - сини и 4, 8, 12, 16 и 20 (=0) - жълти. Тези четири „петици” от числа образуват “цветовите семейства” - четиритактовия механизъм на хармонична активация на процесите от феноменалния свят. Червената клетка на времето инициира, бялата - изчиства, синята - преобразува и жълтата - позволява съзряването.

Фактор «Плюс 1»

Фактор “+1” е инструмент за спирална рециркулация на времето. Без него времето ще бъде само една набраздена изтъркана плоча без начало и с отегчителен край, безкрайно озвучаващ безнадеждната плетеница от обстоятелства в нашата тримерна цивилизация. И така, еволюционният фактор “+1” е обертоновият “ускорител” на галактическата “пета сила”, преобразуващ плоският пространствен кръг в цикличността на времето. Математическото изражение на този процес е (4+1=5).

Формулата на времето, преобразувана с термините за относителност изглежда така: Т=f {(E=МС2 )+1}. Времето е функция на скоростта на светлината и фактора “+1”; по-  точно казано, фактор “+1”, е свойствен за времето, отчита скоростта на светлината с произволен “обертон”, вследствие междуразмерния резонанс с Г-силата, т. е фактор “+1” превръща всеки феномен, измерим с тримерен инструментариум (без да се изключва светлината), в негова неизмерима и нематериална четиримерна форма, отворена за по-нататъшни преобразувания.

Да разгледаме някои практически приложения на фактора “+1”. В галактическият код на 0-19: „точка - чертичка” той се проявява при прехода от “четири точки” (четворката), към “чертичка”, означаваща пет, в началото на нов числов ред. В цветовата константа на четирифазната хармоника на времето, “червен - бял - син - жълт”, фактор +1 се проявява като пети, зелен цвят, резултата от който е петата “клетка на времето” (матрицата). Под въздействието на фактор “+1” трите страни на тетраедъра формират четвъртата, а четирите точки от неговите върхове синхронно израстват от петата, вътрешна точка, поддържаща единството на формата на тетраедъра във времето.

Фактор “+1” е инструмент на времето за трансмутация на сложните форми извън пределите на тяхното ентропическо “статукво”.  Например, съставното число 12, изразяващо статичната пълнота на кристалното състояние на материята, благодарение на Фактор “+1” се преобразува в простото число 13, демонстриращо галактическата сила на рециркулацията на времето. Аналогично, статическата завършеност на 32-те двойки хармоники на Цолкин (32х2=64) е число, равно на броя на кодоните на ДНК, докато 65-та хармоника няма съответната двойка. По такъв начин общото число на хармониките в Хармоничния Индекс на Цолкин е 65=64+1=13х5, което дава възможност да се прояви междуразмерната мощ на Г-силата, вдъхновяваща живата материя да се издигне над своите ограничения на ново, по- високо ниво на съществуване.

Тринадесетте Луни по 28 дни всяка са 364 дни. Както вече разгледаните числа 12, 32 и 64, така и числото 364 е съставно; изхождайки от броя на седмиците в слънчевата година можем да го представим като 364=52х7. Фактор “+1” тук се проявява като зеленият Ден-Извън-Времето, 365-тия ден на слънчево-лунния календар. По такъв начин, 364+1=365=5х73 дни е пълният цикъл на движението на Земята около Слънцето. Така 13-лунният цикъл обезпечава рециркулацията на времето, неизменно преминавайки през хармоничния ред: “ЧЕРВЕН БЯЛ СИН ЖЪЛТ” 

И така, математическите принципи на четвъртото измерение, управляващи времето и ритмите на съществуване за интегрираните системи са:
1) времето е система от радиални, съставени от абсолютно нелинейни хармоники, целочислени “форми”, действащи като
2) самостоятелна матрица и самопораждаща се целочислена конфигурация, привеждана в движение от
3) фракталите, числовите съчетания на които са източник на основна симетрия на даденото ниво на съществуване; градивните елементи на фракталите са
4) отношения, носители на информация, действащи посредством набори от постоянни пропорции;
5) тетраедърът е опростена геометрична форма с максимален енерго-информационен капацитет;
6) Фактор “+1” динамизира всяка статичност и обезпечава безпроблемната рециркулация на информацията, създавайки фуниеобразен континуум без начало и край.

Четирифазната статичност на хармониката в цикличната спирала на петте клетки на времето се преобразува от Фактор “+1”. Галактическите енерго-информационни потоци, действащи на принципа на “обратната връзка”, създават механизма на рециркулация на времето: 1–ва клетка на времето - “приемане, въвеждане” ; 2-ра - “съхранение, запазване” ; 3-та - “обработка, преобразуване” ; 4-та - “изход, изпращане” и 5-та -  „саморегулираща се матрица”. Холографската структура на клетките на времето позволява участието им във всяка фаза на преминаване на енерго - информациония поток: всяка клетка синхронно инициира, изчиства, трансформира и способства за съзряването.

Всяко цветно - кодово число - Кин на Съдбата образува взаимни връзки с трите “партньори”: антиподен, аналогов и окултен. Числовите параметри на тези взаимни връзки са: за антиподния – разликата на цветно - кодовите номера винаги е равна на 10; за аналога - сумата е 19, а с окултния партньор сумата е 21.

Общото взаимодействие на всяко цветно - кодово число с трите си партньори образува четиримерна конфигурация от “петчленен оракул”. Даденото цветно - кодово число (кин на съдбата) се разполага в центъра; аналога - отдясно, антипода - отляво, окултния партньор - отдолу, а отгоре се поставя водещия кин (управител), който има същия цвят като цвета на кина на съдбата.

Всяка клетка на времето включва в себе си четири петчленни оракула. Петте клетки на времето от хармоничния ред са разположени на принципа на петчленния оракул (червена клетка на времето, “приемане” - отдясно; бяла клетка на времето, “съхранение” - отгоре; синя, “обработка” - отляво; жълта, “изпращане” - отдолу, и зелена, “матрица” - в центъра) образуват Оракула на Дриймспел, индивидуалния набор за усвояване на реалното време.По такъв начин, всеки от 20-те оракула дава 5 варианта за развитие на събитията. Водещият кин на дадения петчленен оракул се определя от тона на кина на съдбата. Преминаването на петте обертонови пулсари през 20-те вълнови модула на 260-киновия галактически оборот образува 100 варианта на “хармонизация” на оракула.

Първа Клетка на Времето: Приемане/Въвеждане - Огънят информира хармонията на Въвеждането

Драконът инициира Въвеждането като сила на Раждането.
Вятърът очиства въвеждането на Раждането като Дух.
Нощта преобразува Въвеждането на Духа в изобилие.
Семето способства на съзряването на Въвеждането на Изобилието в Цъфтене.

Втора Клетка на Времето: Съхранение/Запазване - Кръвта помни хармонията на Съхранението

Змеят инциира Съхранението като мощ на Жизнената Сила.
Съединителят на Световете очиства съхранението на Жизнената Сила като Смърт.
Ръката преобразува Съхранението на Смъртта в Изпълнение.
Звездата способства съзряването на Съхранението в Изящество

Трета Клетка на Времето: Обработка/Преобразуване - Кръвта формулира истината като хармония на Преобразуването

Луната инциира Преобразуването като сила на Изначалната Вода.
Кучето очиства Преобразуването на Изначалната Вода като Сърце.
Маймуната преобразува Преобразуването на Сърцето в Магия.
Човекът способства за съзряването на Преобразуването на Магията в свободна воля.

Четвърта Клетка на Времето: Изпращане/Изход - Истината изразява Небето като Хармония на Извеждането

Небесният Странник инициира Извеждането като сила на Пространството.
Вълшебникът очиства Извеждането на Пространството като Извънвремие.
Орелът преобразува Извеждането на Извънвремието във Виждане.
Воинът способства за Извеждане на Виждането във Интелект.

Пета Централна Клетка на Времето: Саморегулираща се Матрица - Небето саморегулира Огъня като хармония на Матрицата

Земята инициира Матрицата като сила на Навигацията.
Огледалото очиства Матрицата на Навигацията като Безкрайност.
Бурята преобразува Матрицата на Безкрайността в Самопораждане.
Слънцето способства за съзряването на Матрицата на Самопораждането във Вселенски Огън.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.