Публикации / СИНХРОНОМЕТЪР

Кристален модул на Ноосферата – схема на главния кристал на Атлантида

Размер на шрифта: a a a

Кристалният модул на Ноосферата представлява една от енерго-информационните клетки, от които се състои Ноосферата. Цивилизацията на Атлантите, притежавайки тези знания е изградила Главния Кристал на Атлантида и го е използвала за получаване на енергия, построяване на пирамидите и като Звезден Портал на Атлантида. Модулът се състои от три основни елемента:

Първият елемент е енергийната спирала на ДНК, която представлява холографската памет на нелокалния квантов компютър. В нея са заложени основните алгоритми за самостоятелно функциониране на модула и протоколите за обмен на информация чрез между-пространствените темпорални канали на Ноосферата. ДНК-то има много-степенна паметова структура с множество слоеве от информация. Изборът на работа с необходимия слой от информация се осъществява чрез промяна на  дължината на вълната на лазера и ъгъла на сканиране на отчитащия лъч.

Вторият елемент е полиморфен многомерен кристал, представляващ нелокалния квантов компютър, състоящ се от информационен контур. Този контур разпределя енергията на Биоплазмата в отговор на външните сигнали и се управлява от генератор за кохерентно излъчване, който се използва за записване и сканиране на холографската ДНК (памет във вид на спирали, намиращи се във вътрешността на многомерния кристал). Самият кристал има няколко оси на симетрия, които показват неговото положение относно осите на въртене на Биоплазмата. Ребрата на кристала се явяват контури на индуктивност, генериращи енергия за захранване на компютъра при движението им около Биоплазмата. Върховете на кристала служат като излъчватели (осцилатори) на енергията, а страните на кристала - за концентриране на енергията. Кристалът може да има различна конфигурация в зависимост от октавата на измерението на неговата проекция. Кеплер е изобразявал изграждането на този кристал във вид на Платонови тела, поместени между орбитите на планетите от слънчевата система. Тази схема е известна като Космическия Бокал на Кеплер.

Третият елемент е Биоплазмата. Тя представлява енергийна плазмена обвивка, в която се намира Кристала. Едновременно с това, Биоплазмата служи като източник за енергийно захранване на използвания от Кристала генератор, формиращ холограмата на обекта. Освен това Биоплазмата формира кристалните фунио-образни конуси, които се завихрят, за да се открият порталите между октавите на измеренията, което води до възникване на космически канали в пространството на Козирев. Тези канали служат за информационен и енергиен обмен между кристалните модули в пространството и времето. Завихрянията на кристала на Атлантида създават звездните врати, откриващи портали във времето и пространството.

Биоплазмата има сферична форма, която се върти под определени ъгли към осите на симетрия на Кристала, образувайки торсионно поле, състоящо се от Кристалните Конуси, които се наричат микро-вихрови пространства. Посоката на въртене на Биоплазмата показва полярността на холограмата, която се излъчва от Кристалния Модул. Известно е, че Биоплазмите с еднаква полярност се привличат една с друга, а с противоположна полярност се отблъскват. 

Интересното е, че положителната информация усуква Биоплазмата в една посока, а отрицателната информация - в противоположна посока Кристалните конуси притежават свойства от информационен характер, те предават информацията. Предаването на информация се осъществява чрез квантова телепортация на някои частици от Биоплазмата, намиращи се в хаотично състояние. Мисълта има торсионен характер, което е свързано с това, че тези торсионни полета са  неизбежен компонент от всяко електро-магнитно поле. Затова Човекът възприема и трансформира мислите си, както във времето, така и в пространството. Кристалните модули на Ноосферата са холографски компютри, свързани с глобалния космически Интернет. Те са идентични по строеж и се делят на няколко вида, в зависимост от програмата, заложена във всеки кристален модул. Например, холограмата на физическото тяло на Човека и неговата енерго-информационна система, свързват неговата фина природа  с физическия свят. Тук също се отнасят и холограмите на растенията, животните, минералите, различни предмети, земи, водоеми, планети, звезди и галактики, които се обединяват в планетарни мрежи и са част от Глобалната мрежа на Ноосферата.

Същностите, обитаващи фините светове и други измерения също се вписват в тези категории. Извънземните цивилизации и техните наставници, както и учители, ангели и противоположните им “същности” , като, различни вируси, отрови и други негативни проявления също имат свои холограми и кристални модули. Още един вид холограми имат  егрегорите. Те са сложни енерго-информационни образувания, родени и подържани от мислите и действията на хората, намиращи се под егидата на различни планети. Егрегорите се състоят от един или няколко кристални модула, взаимодействащи си помежду си на принципа на йерархията.

Като пример могат да послужат модулите на нациите, съединени с модулите на държавите, които, на свой ред се обединяват в единната “Интернет- Мрежа на Човечеството”(ИМЧ). ИМЧ се  разглежда като част от Ноосферата на Земята и вече е съставна част от “ Интернета на Вселената.” Всички тези мрежи може да се представят като Интернет- сървър, който захранва сайтовете с хрониките на Акаша. С други думи, използването на Кристалните модули на Ноосферата се явява Поле на Събитията на Човечеството, състоящо се от Събитията на отделните Народи. Модулите в този случай са частите от мозайката, която формира Полето на Събитията. Размерът на Полето зависи от броя на сформираните канали за обмен на информация между различните модули. Броят на каналите зависи от мощността и честотата на формиране на Кристалните конуси. Енергията за тяхното образуване се взема от Биоплазмата на модула. При слаб, нарушен поток от Биоплазма, практически не се формират различни варианти на реализация за Необходимите Събития Вместо Необходимите време-пространствени канали се образуват канали “Паразити”, които изпомпват енергията от Кристалните модули, отговарящи за Необходимото Събитие. За човека във физически план това се изразява в неуспехи, проблеми със здравето и липса на енергия за нормално функциониране.

В Школата за Космо-лечители са разработени методики за хармонизация на Ноосферата, част от които са свързани с духовно обучение и изцеление. Хармонизацията на хората в областта на здравето и полето на събития води към хармонизация на Ноосферата като цяло. Състоянието на Ноосферата се характеризира с ентропия. Ентропията показва количеството енергия в системата. Колкото повече е ентропията, толкова по-малко е енергията в ноосферата, което води до нейното опростяване, а често и до хаос. Хармонизацията на човека, като елемент на Ноосферата се състои в намаляване количеството на ентропия в собствените му фини тела и в Полето на Събитията.

Този процес преминава през два етапа:
Първият етап е когато става пречистване от негативите и балансиране на Биоплазмата-Кристалния Модул на Човека и модула на неговото Поле на Събитията. На този етап се осъществява хармонизация на модулите и на другите хора и това се разпространява със скоростта на геометрична прогресия в обкръжението на дадения човек. По този начин е налице разминаване на паразитиращите канали, които се захранват с енергията от Биоплазмата на Човека и неговото Поле на Събития, като не му позволяват да се развива хармонично.

Вторият етап е когато космо-матриците се използват за формиране на нови положителни пространствено- темпорални канали за предаване на информация между различните кристални модули, както за хора, така и за събития, а също и егрегори. Това позволява за се увеличи броя на вариантите с благоприятни ситуации в Полето на Събития за много хора.

Космо-матриците се състоят от последователности на Думи, Числа, Звуци, с необходимите ритми. Те генерират нелинейни торсионни полета, които предизвикват активация на спящите кодове на езика на ДНК и съдействат на организма на човека да се издигне на ново по- високо ниво на развитие и функциониране.

Цифрите на числата в космо-матриците показват фазите на изместване между осите на кристала и осите на въртене на Биоплазмата в различните октави на измеренията. При това се образуват необходимите честотни спектри, явяващи се пространствено-темпорални адреси на модулите, между които следва да се установят определени информационни канали за възникване на обстоятелства, водещи към необходимия резултат. Честотните спектри се излъчват от генератора и водят до нарушаване на етерната материя, която формира кристален конус, от който и възниква насочен етерен поток към модула с аналогичен честотен спектър. По такъв начин чрез космо-матриците може да се управлява работата на кристала и звездните портали на Атлантида.

Още един вид космо-матрици са звуковите торсионни холограми, получени с помощта на специална апаратура чрез сканиране на различни обекти. Настройката се прави в момента, когато Кристал- Генераторът възприема космо-матрицата чрез промяна на параметрите на въртене на Биоплазмата. Настройката се предава чрез торсионното поле, възникнало вследствие на електро-магнитните трептения в мозъка на човека, четящ  космо-матрицата. За разбиране на формирането на полето от събития е необходимо да се знае, че то се състои от много променящи се събития. Този параметър се изучава от науката Синергетика.

Самото Поле на Събитията се състои от канали (русла) и точки на бифуркация. В тези канали събитията се случват ясно и стабилно и никаква сила не може да ги промени. Всички канали (русла) от възможни варианти на събития преминават през точка на бифуркация. Именно в тази точка може да се определи съдбата на народ, страна или цялото Човечество, което е част от Ноосферата. Кристалните модули от всякакъв тип в Полето на Събития се разглеждат като точки на бифуркация. Пространствено-темпоралните канали са канали (русла) на Полето на Събитията.

Всеки модул, създаващ холографска реалност има своите цикли и ритми, които могат да се изчислят чрез планетарните астрологични цикли. Едновременното взаимодействие на няколко подобни цикли може да създаде хипер-цикъл, който може да бъде едновременно или усилващ малко-вероятните събития, или да ги филтрира. Изучавайки хипер-циклите, учените са стигнали до извода, че съществуват пръстеновидни структури на свързване. Техните особености са в това, че не само причината поражда следствието, но често се среща и следствието да породи причина. Тази закономерност е потвърдена от работите на Лазарев в “Диагностика на Кармата”, където той казва, че болестта се дава на човека не за миналите лоши постъпки, а за това, той да не ги извърши в бъдещето си. При тези закономерности,  срещайки хора в бъдеще, може да се определи вида на тяхната дейност в миналото.

Механизмът на корекция в Полето на Събитията се състои не само с формиране на нови положителни пространствено-темпорални канали, но и със създаване на нови точки на бифуркация. Това са повратните точки на развитие, на етапа на които се случва избора на един от няколкото варианта за развитие на събитията. В точките на бифуркация системите стават неустойчиви и се поддават на слаби въздействия. Човекът може да стане в някакъв момент такава точка на бифуркация, но затова, той трябва да има правилно работещ Кристален модул на Ноосферата, включен към високо вибрационен източник на захранване. Още един вид на формиране на канали е енерго-информационното взаимодействие с хората. При това, между техните кристали се създават енергийни канали, по тях протича обмен на информация, съдействаща за формиране на нови варианти от събития. Чрез тези канали, кристалите на хората мигновено  обменят информация и опитности, които остават в техните полета. От хората с по- високо вибрационно ниво по тези канали, се предава информация към хора с по- ниски вибрации, което допринася за повишаване на техния честотен диапазон.Това съдейства за хармонизация на пространството по пътя на повишаване на честотния диапазон на хората с обединени канали, които са образувани в следствие на енерго-информационното взаимодействие един с друг.

Хората, чиито Кристални Модули са точки на бифуркация за Ноосферата се наричат Космо-лечители. Те са включени към нейния коригиращ модул, което съдейства за хармонизиране на ноосферата. Ако се вгледаме в диапазона на фините тела на планетата, то ще видим светещи енергийни нишки, идващи от коригиращия модул на ноосферата към космо-лечителите. Този модул се намира в пирамидата Кукулкан (Мексико, Чичен Ица). В едно от измеренията на пирамидата се намира кристала на Атлантида.  Аурата на космо-лечителите има ярки светли цветове и голям размер. Космо-лечителите са трансформатори с високо-честотна енергия. Те я преработват в по- ниско-честотния диапазон и я предават по енергийните канали за свързване на хората, намиращи се в тяхното Поле на Събитията. Хората, обединени в едно поле на събития и повишили своето вибрационно ниво представляват Териториалната Светлинна Мрежа. Колкото повече има такива мрежи, толкова по- скоро Ноосферата ще се хармонизира. Около тях се извършва структуризация на пространството  и активация на възлите (пунктовете) на планетарната решетка, около които те се намират. Ето защо се провежда работа в 18 страни от света, като САЩ, Германия, Швейцария, Испания, Израел, Египет, Чехия, Полша, Латвия и други. За  увеличаване на Светлинните Мрежи бяха заснети и показани по телевизията няколко филма от цикъла Непознатата Вселена . В тези филми са показани видео- изцеляващи сеанси. Торсионните полета на изцеляващите енергии са присъствали на сеансите и са се съхранили на видео и аудио записите. След тези предавания зрителите могат да се включат към полето на събития на териториалната Светлинна Мрежа и да станат проводници на енергията, хармонизираща Ноосферата. Това може да се потвърди с примера на зрителката от Латвия, която през 1994 година в Рига, след гледане на предаването «Непознатата Вселена» е получила информация на Сенсарски език.

В рамките на 24 страници тази зрителка описва принципа за работа, формулите, схемите и картата на местоположението на Коригиращия Модул на Ноосферата, както и ключовете и адресите за работа с кристала и звездните портали на Атлантида. Това е таймерът, активиращ космо- лечителите във времената на квантовите преходи и смяна на епохите, описани в календарната система на Маите. Целта е подготовка на хората и природата за прехода към по- високо вибрационно ниво на функциониране на планетата, чието начало започва с галактическото затъмнение през 2012 година. За ускоряване на процеса на хармонизация на Ноосферата е дошло време да се използват новите технологии, като Интернет. С помощта на Интернет се провеждат конференции и семинари-може да се гледат видео-предавания, след което зрителят  попада в полето на събития на космо-лечителя. Това позволява едновременно да се активират Териториалните Светлинни Мрежи и възли (пунктове) на планетарната решетка в много страни по целия свят. За прехода на по-високо вибрационно ниво е необходимо да присъства разширения език на кристалния модул на човека. Това пробужда спящите гени на атлантите в ДНК-то на хората. Вълновата генетика научно доказа съществуването на езика на ДНК, в който думите могат да бъдат синоними и в зависимост от контекста да изменят своето значение. Целият език на ДНК се състои от 64 думи. Това са  команди на езика на програмиране на вълновия ДНК-био-компютър. При обикновения човек са активни само 20 команди, останалите 44 команди се възприемат като синоними на основните 20. Хората, преминали през хармонизация и включени към по- високо честотен източник на енергия започват да активират спящите команди на ДНК-компютър. Това води към възникване на способности за ясно виждане, телепатия и други. Броят на активираните команди зависи от енергийния източник, с който работи кристала на човека. За успешният преход на човечеството и планетата в новия времеви цикъл на Маянския календар е необходимо да се активират всички 64 команди на ДНК.

Задачата на космо-лечителите се състои в това, да помогнат за активирането на спящите команди на ДНК-биокомпютъра на човечеството. Методиката на хармонизация на човека и прехвърлянето му към по-високо вибрационно ниво са проверени в изцеляващата практика повече от 25 години и потвърдените изследвания в различни институти. Експерименталната работа се проведе в Лабораторията на Института за Висша Нервна Дейност и Невро-физиология към Руската Академия на Науките, Московската медицинска академия „И.М. Сеченов в 1989 година , в института по физика на АН СССР, в катедрата на професор Волков, 1990 год., в кардиологическия център „Чазова” - 1991 год. Бяха проведени изследвания съвместно с комитета по наука и техника СССР, 1990 - 1992 година с дистанционна диагностика и лечебни процедури за екипажите на космически кораби, намиращи се в полет – две експедиции за енерго-информационното изследване на излъчванията на спътниците на Марс и търсене на спътника Фобос. Беше проведена и експериментална работа по психо-кинетика в базата на Сан- Петербургската военно-медицинска академия на науките -1992 год.

Людмила Путерброт (Лос-Анжелес) – координатор на проекта "Ноосферна Арт - Вълна"
Превод - ПАН България 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.