Елементи

ЦОЛКИН

Матрица от 260 части ( 13х20 ) с четиримерна времева честота 13:20, мярка и индекс на безкрайните възможности за връзка със Синхронния Ред, източник на четиримерния 260-дневен цикъл - Цолкин. Хармоничният Модул също се отнася към четиримерното синхронно време, както периодичната таблица на елементите се отнася към тримерната химия и физика и даже много повече. 

Цолкина се базира върху движението на времето и хората от гледна точка на една по-висша матрица на движение и живот. В настъпващата ера хората на Земята ще започнат да се обединяват в света на съзнанието, който все още не съществува като изявена равнина. За сега, той представлява потенциална равнина, върху която ние градим невидимата инфраструктура на новите градове-съзнания. В тези градове - съзнания първоначалният ни стремеж ще бъде за синхронизация между отделните съзнания и формиране на нов език или метод на комуникация. Това, което наричаме телепатия, е само принципен термин за обмяна на мисловни вълни. Но телепатията между хората е в процес на създаване - като език, който се формира с използването му и към чиито принципи и правила допринася всеки един човек. 

Като механизъм за отмерване на време Цолкинът е календар, който е адекватен с принципите на новосъздаващото се общество. За сега това общество е "невидимо" и на този етап неговите бъдещи представители се борят предимно за постигането на своя собствен, индивидуален интегритет, но в посока към обединение на висшите цели. 

Цолкин представлява един период от 260 дни/кин, който се дели на различни по-малки подцикли. Най-основно, той е комбинация от 13 тона (тонове на творение) и 20 знака (наричани още печати или кин; на английски - seal, kin, gpyph). 13те тона и 20те знака се сменят всеки ден, като се комбинират, докато не се изчерпят всичките 260 комбинации. 1 Цолкин представлява една Галактическа година на Маите.

Другите елементи, които формират Цолкина, са 5-те цвята, от които червен, бял, син и жълт (в тази последователност) са основни, а зеленият цвят принадлежи на преходните, портални дни и периоди. Що се отнася до порталните дни (Galactic Activation Portal days), както и за дните в централната колона, ще поговорим за тях в отделна тема.

И така, най-малкият подцикъл, състоящ се от 4 последователни кина (един от всеки цвят - червен, бял, син и жълт) се нарича Хармоник (например, първият Хармоник се състои от кин Дракон, Вятър, Нощ и Семе). В един Цолкин има 65 Хармоника. 

Другият подцикъл се нарича Хроматик и се състои от 5 последователни кина, при които първият и последният са от един и същи цвят, от където идва и името на този 5-дневен период. В един Цолкин има 52 Хроматики. 52 е също броят на седмиците в една Лунарна година и това е една от допирните точки, между Лунния календар и Цолкина.

65 кина/дни образуват един Галактически Сезон (или Спектър). Един Цолкин се дели на 4 Галактически сезона, а във всеки сезон има 13 Хроматика.

Цолкина се дели също така на 5 Замъка. Един замък съдържа 4 поредни уейвспела - един от всеки цвят, и е равен на 52 дни. Броенето започва от Изток, с Червения замък, който, по посока обратна на часовниковата стрелка, се следва от Белия Северен Замък, Синия Западен, Жълтия Южен и накрая - Зеления Централен. Последователността на уейвспелите във всеки отделен замък е същата - от червен до жълт, в посока обратна на часовниковата стрелка.

Друг подцикъл на Цолкина представляват 20 поредни кина/дни - от Дракон до Слънце, и той се нарича Хармоничен цикъл. Един Хармоничен цикъл съдържа точно 5 Хармоника и 4 Хроматика. Има 13 Хармонични цикъла в един Цолкин.

По паралелите и меридианите на планетата Земя, ние се разпределяме по определен начин, който се отразява в Цолкина. Така например, Земята се разделя на 5 основни (паралелни) зони, представени от 5те земни семейства.

Земните семейства са общо 5, като всяко едно съдържа 4 кина. Те се делят на Полярно, Кардинално, Сърцевинно, Сигнално и Портално (от северния полюс към южния).Полярното семейство се формира от знаците: Слънце, Змия, Куче и Орел; Кардиналното: Дракон, Връзка-между-Световете, Маймуна, Воин; Сърцевинното - Вятър, Ръка, Човек, Земя; Сигналното - Нощ, Звезда, Звездоходец, Огледало; Порталното - Семе, Луна, Магьосник и Буря. За функциите на всяко едно семейство ще поговорим по-задълбочено, в отделна тема.

Друга произходна единица от Цолкина са 4те Клана. Те съвпадат с групите, наречениХроматик и определят по една от 4те основни посоки. Жълтият хроматик се наричаОгнен Клан (Fire Clan) - Юг - и е съставен от кин Слънце, Дракон, Вятър, Нощ и Семе (първият и последният кин са жълти). Червеният хроматик се нарича Кръвен Клан (Blood Clan) - Изток - и е съставен от групата Змия, Връзка между Световете, Ръка, Звезда и Луна. Кланът на Истината (Truth Clan) - Север - е бял: Куче, Маймуна, Човек, Звездоходец и Магьосник. Синият клан е Небесния клан (Sky Clan) - Запад - и е съставен от Орел, Воин, Земя, Огледало и Буря.